Veštačko sušenje drveta

Veštačko sušenje drveta

Veštačko sušenje vrši se u specijalnim komorama za sušenje i obavlja se znatno brže nego prirodno. Sušnica je zatvoren prostor pravougaonog oblika, u kojem se vazduh zagreva specijalnim takozvanim rebrastim cevima, kroz koje cirkuliše para, koja u njih dolazi iz kotlarnice. U gasnim sušnicama materijal se suši gasovima koji dolaze iz ložišta pomoću posebnog uređaja,
Vlaga koja se isparava iz drveta zasićuje vazduh, stoga se on odstranjuje iz sušnice, a na njegovo mesto dovodi se kroz specijalne dovodne kanale svež, manje vlažan vazduh. Po principu rada, sušnice se dele na one koje rade periodično i one koje rade neprekidno.

U sušnice koje rade periodično (sl. 19) materijal se stavlja istovremeno. Pošto se osuši, materijal se vadi iz sušnice, puštanje pare u pribor za zagrevanje obustavlja se  vrši se punjenje sledeće partije materijala za sušenje.
 Sušnica koja radi neprekidno sastoji se od jednog hodnika dugačkog do 36 m, u koji sa jedne strane dolaze vagoneti sa vlažnim materijalom, a na drugu stranu izlaze vagoneti sa osušenim materijalom.
Po karakteru kretanja vazduha sušnice se dele na one sa prirodnom cirkulacijom, do koje dolazi usled promene specifične težine vazduha koji se nalazi u sušnici, i na sušnice sa impulsnom cirkulacijom, koja se ostvaruje pomoću jednog ili više ventilatora.

20190827 1

Sl. 19 Sušnica koja radi periodično sa prirodnom cirklacijom vaduha 

Sušnice koje rade neprekidno dele se na protivstrujne - kad se vazduh ubacuje u susret kretanju materijala koji se suši, i istostrujne - ako je pravac kretanja vrelog vazduha isti kao i pravac kretanja materijala i na one koje rade sa poprečnom cirkulacijom vazduha, kad se kretanje vrelog vazduha obavlja u pravcu upravnom na kretanje materijala (sl. 20).

20190827 11

Sl. 20 Sušnica sa snažnom reverzivnom cirkulacijom vazduha; 1 - ventilator, 2 - kaloriferi,

3 - dovodni kanali, 4 - odvodni kanali

Ako brzina kretanja vazduha u sušnici, koji prolazi pored materijala koji se suši, pređe 1 m/sek, onda se ovakvo sušenje naziva ubrzano. Ako za vreme sušenja vreli vazduh koji prolazi pored materijala koji se suši, menja pravac svoga kretanja, a njegova brzina prelazi 1 m/sek, onda se ovakvo kretanje naziva reverzivno kretanje, a uređaji za sušenje nazivaju se sušnice sa ubrzanom, reverzivnom cirkulacijom vazduha.
U sušnicama sa prirodnom cirkulacijom, brzina vazduha koji prolazi pored materijala koji se suši, manja je od 1 m/sek.
Sušiti se mogu ili gotove daske*ili poluobrađen materijal. Daske koje se moraju sušiti slažu se na vagonete (sl. 21).

20190827 12

Sl. 21 plat-vagoneti

Duge daske treba slagati na plat-vagonete (sl. 21). Kao podmetači upotrebljavaju se suve letve debljine 22 do 25 mm, širine 40 mm. Podmetači se stavljaju jedan iznad drugog tako da oni obrazuju vertikalni red (sl. 22). Namena podmetača je da stvore razmake između dasaka da bi pored njih slobodno mogao da prolazi vreli vazduh pored materijala koji se suši i da bi se odveo vazduh zasićen vodenom parom. Razmaci između vertikalnih redova podmetača uzimaju se za daske debljine 25 mm - 1 m, za daske debljine 50 mm - 1,2 m. Podmetače treba stavljati iznad poprečnih gredica - čega na vagonetu.

20190827 13

Sl. 22 Način slaganja rezane građe za sušenje sa održavanjem tačnih rastojanja između podmetača

Nesisitematski raspored podmetača može prouzrokovati vitoperenje rezane građe. Na krajevima dasaka podmetači treba da se izravnjavaju sa čeonim stranama dasaka ili da imaju mali prepust, da bi zaštitili ćela od intenzivnog strujanja vrelog vazduha. Kad se suše izrađeni delovi, oni se slažu na vagonete sa podmetačima od samih delova debljine 20 do 25 mm i širine 40 do 60 mm. Razmak između vertikalnih redova podmetača ne treba da je veći od 0,5 - 0,8 m.

Srodni članci

Mane drveta

Mane drveta

Težina i vlažnost drveta

Težina i vlažnost drveta