Blog

Tračne testere

 Tračne testere dele se na vertikalne i horizontalne teškog tipa za rezanje trupaca na daske i grede; vertikalne tračne testere srednjeg tipa za razrezivanje greda i debelih dasaka na tanke; vertikalne tračne testere lakog tipa za izrezivanje pravolinijskih i krivolinijskih dasaka i drugih elemenata.

Pomoću tračnih testera teškog i srednjeg tipa, za razliku od gatera, mogu se rezati pojedinačni trupci i grede na daske vodeći računa o nedostacima i drugim osobenostima trupaca. Sem toga one pri rezanju daju manji širinu reza, a samim tim manje drveta ide u pilotinu.

U praktičnom radu preduzeća građevinske industrije za obrađivanje drveta najviše su se primenjivale mašine sa tračnim testerama marki LC-70 i LC-80 (sl. 1).

20190927 125907 1

Slika 1: Tračna testera, LC-80

Mašina se sastoji od trupa, obrtnog stola, dva točka za testeru - donjeg vodećeg i gornjeg zatežućeg, kočionog uređaja i elektromotora.

Tračna testera LC-80 ima sledeće tehničke karakteristike: 

  • Prečnik točkova preko kojih ide tračna testera 800 mm
  • Širina rezanja - prolaz 715 mm
  • Najveća visina rezanja 570 mm
  • Širina lista tračne testere do 60 mm
  • Dužina lista tračne testere 3600 - 6000 mm
  • Dimenzija stola 945 x 970 mm
  • Prečnik transmisionog točka 285 mm
  • Broj obrta točkova u minutu 620-800 mm
  • Jačina elektromotora 3,2 kw
  • Težina mašine 920 kg

20190927 102041

Slika 2: Listovi tračnih testera

Na ovoj mašini mogu se pomoću dodatkog mehanizma rezati debele daske na tanke. Ova mašina reže drvo testerom čiji list je u obliku trake. Tračne testere dele se prema njihovoj nameni na stolarske (njihovi listovi služe kao režući alat stolarskih tračnih testera) i rastružne (njihov list služi kao režući alat tračne testere teškog i srednjeg tipa) (sl. 2). Rastružne testere imaju profile I i II. U tabl. 1 i 2 date su dimenzije listova testere i profili zubaca stolarskih i rastružnih tračnih testera. Dimenzije zubaca listova stolalrskih tračnih testera mogu se odrediti iz odnosa: korak zupca t = (1,5 + 2,0) B, visina zupca h = (0,5 + 0,6) t, gde je B širina lista testere, mm.

Tabela 1: Dimezije stolarskih i rastružnih tračnih testera

Naziv testera Dužina (u rolni), mm Širina sa zupcima, mm Korak zuba, mm Debljina
Stolarske

Višekratna dužina od 4 m

 

 

 

Višekratna dužina od 6 m

10

15

20

 

30

40

50

6

6

8

10

10

12

12

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

Rastružne

Višekratna dužina od 6 m

Višekratna dužina od 7 m 

Višekratna dužina od 8,5 m

50

 

85

 

125,150,185

30

 

40

 

50,50,50

0,9

 

1,0

 

1,0 1,2; 1,0 1,2; 1,01,2

Tabela 2: Profili zubaca listova stolarskih i rastružnih tračnih testera

Profili zubaca Korak zubaca t, mm Visina zubaca h, mm Poluprečnik zaobljenja unutrašnjeg ugla r, mm
Stolarske

6

8

10

12

2,0 - 3,0

4,2 - 4,4

4,8 - 5,0

6,3 - 6,5

1,5

1,5

2,5

2,5

Rastružne I

30

40

50

9

11

13

3

4

4

Rastružne II

30

40

50

7,5 - 8

10 - 11

14 -15

3

4

4

 

Između širine lista tračne testere i poluprečnika krivine elementa koji se izrezuje postoji zavisnost, koja je data u tabeli 3. Ova zavisnost proističe iz toga, što je normalni rad testere moguć uz uslov, da se širina lista tračne testere slobodno smesti u rez. Kad ovaj uslov nije ispunjen, proizvodi će neizostavno biti defektni. Širokim listovima testera mogu se izrezivati krivolinijski elementi ako veličina razmetanja bude veća od dvostruke debljine lista. Stoga se list testere razmeće tako, da se preskače po jedan zub.

Tabela 3: Zavisnost širine lista tračne testere i poluprečnika krivine elementa koji se izrezuje

Poluprečnik krivine, mm 25 50 100 200 300 400 500 600
Širina lista testere 6 10 15 24 29 34 37 42

Pri rezanju borovog i smrekovog drveta vlažnosti 12 - 30 % sa brzinom rezanja 40 m/min, veličinom pomaka na jedan zub 0,2 - 0,3 mm i visinom reza 50 - 200 mm (stolarskih,odnosno rastružnih testera) one moraju raditi bez oštrenja četiri časa.

U tabeli 4 date su dozvoljene sile zatezanja listova tračnih testera. Ako se u toku rada ne prekoračuju veličine sila zatezanja lista testere u zavisnosti od njegove širine i uslova normalne eksploatacije mašine, mogu se izbeći česta kidanja lista tračne testere.

Tabela 4: Dozvoljene sile zatezanja listova tračnih testera

Debljina testera, mm Sile zatezanja
25 50 75 100 125 150 175 200
0,8 250 - -   - - - -
0,9 300 400 500 600 750 - - -
1,0 350 500 600 750 1000 1100 - -
1,2 - - 750 900 1100 1300 1500 -
1,4 - - - 1100 1300 1500 1800 2200
1,6 - - - - - - 2100 2300

 

Listovi tračnih testera mogu se razmetati na specijalnim automatskim mašinama, pomoću ručnih rametača ili pomoću udara čekića neposredno po zupcu. Pored razmetanja primenjuje se i način stlačivanja zubaca na specijalnim mašinama ili pomoću specijalnog pribora. Veličina razmetanja kreće se od 0,25 do 0,30 mm za stolarske testere, i od 0,40 do 0,50 za rastružne - pri rezanju četinarskih vrsta drveta sa vlažnošću do 25%; 0,20 - 0,25 mm jednostrano za stolarske testere; 0,40 - 0,45 mm jednostrano za rastružne testere pri rezanju tvrdih lišćarskih vrsta sa vlažnošću ispod 25%. I za četinarske i za lišćarske vrste razmetanje se povećava sa povećanjem vlažnosti materijala koij se reže.

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar

© 1997-2021 Savo Kusić. All Rights Reserved. Designed By Savo Kusić