Blog

Temperatura i vlažnost vazduha pri sušenju drveta

 Proces sušenja rezane građe ili gotovih delova u sušnicama obavlja se usled zadate temperature koja na njih deluje, vlažnosti i brzine kretanja vazduha za koju je usvojeno da se nazivaju režim sušenja.

U toku sušenja drveta temperatura i vlažnost vazduha menjaju se. U početku sušenja po pravilu se uspostavlja niska temperatura i visoka vlažnost vazduha - održava se mala razlika između čitanja na suvom i na mokrom termometru. Na kraju sušenja daje se visoka temperatura, mala vlažnost vazduha i velika razlika između čitanja na suvom i na vlažnom termometru. Što je veća razlika između čitanja na suvom i na vlažnom termometru, utoliko će režim sušenja biti oštriji uz iste dimenzije, vrstu i stanje materijala koji se suši, konstrukciju sušnice i zahteve koji se postavljaju u pogledu kvaliteta suvog materijala. O oštrini režima sušenja može se suditi upoređujući ga sa normativnim rokom sušenja. Ako je dati režim po trajanju sušenja kraći od normativnog, to onda znači da je on oštriji.

U toku sušenja mora se kontrolisati vlažnost i naponsko stanje u drvetu koje se suši. Vlažnost se kontroliše periodičnim merenjem kontrolnog uzorka od drveta koji se nalazi u sušnici. Zatežući ili pritiskajući naponi koji se javljaju u drvetu koje se suši, kontrolišu se posmatranjem ponašanja probnih viljušaka (sl. 1), isečenih iz kontrolnog uzorka, koji se nalaz u sušnici. Prema tome,kakvi naponi deluju u materijalu koij se suši, primenjuje se odgovarajuća hidrometrijska obrada drveta koja se izlaže sušenju. Najčešće se javljaju zatežući naponi, koji prouzrokuju spoljašnje pukotine. U ovom slučaju primenjuje se obrada materijala vazduhom sa pocećanom vlažnošću i povišenom temperaturom. Ova obrada obavlja se po pravilu pošto drvo koje se suši postigne vlažnost 23 - 30%. Obrada vazduhom povećane vlažnosti i povišene temperature primenjuje se prilikom sušenja tvrdih lišćarskih vrsta kao i velikih preseka materijala od četinarskih vrsta drveta.

 20190830

Slika br. 1 - Probne viljuške: a - zatežući naponi u spoljašnjim slojevima i pritiskujući u unutrašnjim;

b - pritisak na površini i zatezanje u središnjoj zoni; c - normalan uzorak

Orijentaciono se može preporučiti trajanje ove međuobrade za borovo i smrekovo drvo 4 - 5 časova za svakih 25 mm debljine, a za brezu 6 - 8 časova.

Temperatura i vlažnost vrelog vazduha u sušnici meri se psihrometrom, koji se sastoji od dva termometra - suvog i mokrog, po čijim očitavanjima se može naći vlažnost vazduha, koristeći se pri tom specijalnim dijagramima ili tablicama.

U sušnici se lako može održavati zadati režim ako se ne bude gubila toplota i ako se bude normalno obavljao dovod svežeg vazduha i odvod vazduha zasićenog vodenom parom. S toga se sušnica mora hermetički zatvarati. Vrata, zidovi i tavanica moraju zadržavati toplotu u sušnici, a dovodni i odvodni kanali moraju neprekidno dovoditi sveži vazduh i odvoditi vazduh zasićen vodenom parom. Izbor racionalne konstrukcije vrata i pribora za zatvaranje za sušnice, kao i sistematsko održavanje sušnica i organizovanje plansko-preventivnog remonta obezbeđuju ekonomično i normalno sušenje materijala.

 

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar

© 1997-2021 Savo Kusić. All Rights Reserved. Designed By Savo Kusić