Blog

Tehničke karakteristike gatera

 Kod gatera, testere moraju biti dobro učvršćene i zategnute u ramu. Pri radu sa slabo zategnutim testerama dobija se škart u obliku talasastog reza i dr. Najrasprostranjeniji način zatezanja testera su pomoću klinu, ekscentra, zavrtnja (slika 1), a isto tako i način zatezanja pomoću hidrauličkih aparata. Zatezanje testera klinovima lošije je od ostalih načina. Veliki broj industrija, proizvodi veliki broj tipova moćnih, brzohodnih, visokoproduktivnih gatera. Ovi visokoproduktivni gateri rade u velikim kombinatima građevinske industrije za obradu drveta. Tehničke karakteristike ovih gatera date su u tablici 1.

20190926 162509 1

Slika 1:  Zatezanje testera u ramu gatera

Tablica 1: Tehničke karakteristikeglavnih tipova gatera visoke produktivnosti

Tehnički pokazatelji Jedinica mere Tipovi gatera
Sa jednom radilicom Sa dve radlice

RD

75-2

RD

60-2

RD

50-2

RD

40-2

RLB

75

RD

110

R-65 R-65-2 Pokretni RP--65 RK-65
Širina otvora mm 750 600 500 400 750 1100 650 650 650 650
Visina hoda mm 600 600 600 600 500 600 360 410 410 360
Broj obrta o/min 300 315 315 350 290 225 250 250 240 250
Najveći pomak na 1 obrt osovine gatera mm 45 45  60 60 22 20 20 20 20 20
Sistem pomeranja Neprekidno Prekidno
Dozvoljeni broj testera u ramu kom 12 10 8 8 12 20 10 10 10 10
Način nagiba testera Kombinovanje stalnog nagiba gatera sa promenljivim nagibom testera Nagib testera u stegama
Broj valjaka za pokretanje kom 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8
Težina t 12 12 12 12 9 13 3,25 3,8 5 4,44

 

Laki gateri male produktivnosti primenjuju se za rezanje trupaca u uslovima seoskog građevinarstva i u manjim preduzećima za proizvodnju građevinskih elemenata od drveta. Karakteristike ovih gatera dete su u tablici 2. 

Tablica 2:Tehničke karakteristike lakih gatera

Pokazatelji Jedinica mere Tipovi gatera
RS - 50 RS - 52 GGS -2 RP
Tipovi - Jednospratni sa transmisijom odozdo Jednospratni sa transmisijom odozdo Jednospratni sa transmisijom odozdo Pokretni jednospratni

Širina otvora

Hod rama

mm

mm

500

300

520

400

534

300

550

400

Broj obrta

Tip pomaka

o/min

 

200

Jednoprekidni za vreme radnog hoda

250

Jednoprekidni za vreme radnog hoda

200

Jednoprekidni za vreme radnog hoda

250

Dvoprekidni

 

Maksimalni pomak

Težina

mm

kg

7,2

2000

10

3000

8

2500

15

6000

 

Produktivnost gatera izračunava se po obrascu: P = K -  Δtnq/1000L m3. Gde je K koeficijent iskorišćenja gatera. Za mehanizovane strugare K = 0.93, a za polumehanizovane K = 0.90;  Δ - pomak za jedan obrt osovine gatera; n - broj obrta osovine gatera u minuti; t - vreme rada gatera u minutima; q - zapremina trupaca, m3; L - dužina trupaca, m.

Pri određivanju prosečne godišnje produktivnosti gatera za jednu smenu moraju se uzeti u obzir zastoji, do kojih dolazi usledrazličitih uzroka (opravka, manjak sirovina i dr.). Ovi gubivi određuju se opitnim koeficijentom Kgod = 0.9 - 0.92.

Prema tome srednje godišnja produktivnost gatera za jednu smenu određuje se po obrascu P = Kgod x K x  Δntq/1000L mza jednu smenu.

Tehničke karaktersitike gaterovih testera date su u tablici 3.

Tablica 3:  Tehničke karakteristike gaterovih testera

Dužina Širina Debljina

Korak zubaca (rastojanje između susednih vrhova zubaca testere)

1100 150 i 180 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 15; 19
1250 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 18; 22
1400 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 18; 20; 22
1500 2,0; 2,2; 2,4 22; 26
1650 2,2; 2,4 22; 26
1830 2,2; 2,4 22;26

 

Testere se izrađuju u dva profila zubaca: sa izlomljenom zadnjom ivicom i sa pravom zadnjom ivicom (sl. 2). Pri izboru tražnih dimenzija testera, treba rukovoditi dužinom rama gatera, veličinom njegovog hoda i prečnikom trupaca koje treba rezati. Potrebna dužina testere može se odrediti po obrascu L = Dmax + H + (300 do 350) mm, gde je L dužina testere, mm; Dmax - maksimalni prečnik balvana koji se razrezuju; 300 - 350 - dodatak zbog postavljanja umetka za daske i letve; H - visina hoda, mm.

20190926 162330

Slika 2: Profil zubaca gaterskih testera

Debljina testera i korak zubaca trebada odgovaraju visini reza i vrsti rezanja. Ovaj međusobni odnos dat je u tablici 4. 

Tablica 4: Međusobni odnos debljine testera, korak zubaca  visine reza

Vrsta razrezivanja

Prečnik na tanjem kraju trupca ili debljina grede, cm

Korak zupca, mm Debljina testera, mm

Rezanje trupaca

Isto

''

''

Do 20

21 - 26

27 - 34

35 i više

15 i 18

18

22

26

1,6 - 1,8 - 2,0

1,8 - 2,0

2,2 - 2,4

2,2 - 2,4

Rezanje trupaca u grede

Isto 

''

''

Do 22

23 -  24

35 - 44

45 i više

15 i 18

18

22

26

1,8 - 2,0

1,8 - 2,0

2,2 - 2,4

 2,2 - 2,4

 

Razrezivanje grede

Isto

Do 20

21 i više

15

18

1,6 - 1,8

1,8 - 2,0

 

Testere se postavljaju zajedno sa uzengijama koje se pričvršćuju za donji kraj testere i sa kompletom od dve uzengije i sedam zakvka za gornji kraj. Uzengije se pričvršćuju za testeru pod pravim uglom sa njenom zadnjom ivicom. Zakošene ivice uzengije moraju se nalaziti jedna prema drugoj. Pre zakivanja uzengije treba proveriti ivici testere da li su prave i paralelne, pa ako nisu , treba ih doterati na mašini za oštrenje testera.

 

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar