Stolarski građevinski proizvodi

Stolarski građevinski proizvodi

 Stolarski građevinski proizvodi i elementi moraju biti higijenski, lepi i udobni pri njihovom iskorišćavanju; oni se mogu podeliti na okvirne, pločaste, okvirno-pločaste sa pravolinijskim i krivolinijskim oblikom.

Pod uticajem temperature i vlažnosti drvo može da menja svoje dimenzije u dosta velikim granicama. Tako na primer, pri sušenju od granice higroskopnosti (vlažnosti) do potpuno suvog stanja, u zavisnosti od vrste, drvo menja svoje dimenzije duž vlakana za 0,1 do 0,3%,u radijalnom pravcu za 3 do 6% i u tangencijalnom pravcu za 6 do 10%. Tako se u toku godine vlažnost spoljašnjih bukovih vrata menja od 10 do 26%. Ovo znači da svaka daska u tim vratima, koja je široka 100 mm, kad se ovlaži poveća svoje dimenzije za 5,8 mm i za isto toliko se smanji kad se oduši. U ovom slučaju između dasaka nastaju pukotine. Ovo se može izbeći ako se stolarski proizvodi tako konstruišu, da se neizbežne promene pojedinih delova proizvoda obavljaju slobodno, bez narušavanja oblika  čvrstoće. Tako na primer pri izradi vrata sa ukladom, ova uklada koja se umeće u žljebove vertikalnih frizeva rama,  treba da ima zazor od 2 do 3 mm, ali tako da kad se potpuno osuši ipak ne iziđe iz žljeba (sl.1).

20190928 104738 15

Slika 1:Poprečni presek vrata sa ukladom

Stolarske proizvode treba izrađivati od uskih masivnih ili lepljenih letvica (daščane uklade za vrata, stolarske ploče i dr.).

Stolarsk građevinski elementi ne trpe pri njihovoj eksploataciji veće statičke ili dinamičke napone. Pa ipak,pri konstruisanju ovih peoizvoda, treba voditi računa da se pravav napona poklapa sa pravcem vlakana drveta, ili da malo odstupa od njega. U protivnom slučaju čvrstoća elemenat može se znatno smanjiti.

Elementi stolarskih građevinskih proizvoda u pravcu ili pod uglom spajaju se među sobom pomoću čepa i ureza - šlica, pomoću lepka, zavrtnjeva, metalne trake i ekstera.

Najčešće se elementi spajaju pomoću čepa i ureza. Čvrstoća veze elemenata na čep i urez zavisi od vlažnosti materijala i tačnosti zrade čepa i ureza.

Većina stolarskih građevinskih elemenata spaja se prostim ili dvostrukim čepom koji ima pljosnat ili okrugao oblik. Međutim pri izradi vrata veliku primenu imaju okrugli klinovi - tiplovi za spajanje vertikalnih i horizontalnih elemenata, okvira vrata sa ukladom i dr. Ove veze ne smanjuju čvrstoću proizvoda, a daju za 17% uštede drveta u poređenju sa drugim načinima.

Pri izradi vrata, ugrađenog sobnog nameštaja, kabina za liftove i dr. čela dasaka i gredica vezuju se na dvostruki čep, sa čepom i urezom i sa čepom i urezom sa zubom. U ovim slučajevima daske i letve vezuju se pljosnatim li okruglim čepovima i urezima ili umetnutim drvenim klinovima (sl. 2, 3, 4)

20190928 104738 16

Slika 2: Lepljeni elementi vrata obloženi furnirom

20190928 104738 17

Slika 3: Detalji veza dasaka

20190928 104738 18

Slika 4: Veza vertikalnih i horizontalnih delova vrata pomoću umetnutih okruglih klinova

Da bi proizvod bio čvrst  i da bi imao dovoljnu krutost, mora postojati određeni  odnos između dimenzija čepa i elemenata. Preporučuju se sledeći odnosi dimenzija: širina srčanika mora biti jednaka polovini širine elementa u kome je žljeb; dužina čepa treba da je jednaka celoj širini gredice ili daske umanjenoj za ramena veze; debljina pravog čepa radi se od 1/3 do 1/7. a debljina dvostrukog čepa od 1/3 do 2/9 debljine elementa; veličina ramena od 1/3 do 2/7 za prvi čep i od 1/5 do 1/6 debljine elementa za dvostruki čep; širina ureza za dvostruki  čep treba da bude jednaka debljini samog čepa.

Postoje različiti tipovi veza. Najglavnije od njih date su na slici 5.

20190928 122009 1

Slika 5: Različite vrste stolarskih veza

U praksi se ploče najviše vezuju lekom na dodirne strane, na pero i žljeb  sa moždanikom. Kad se gredice vezuju po širini lepkom, spojne stranice gredica moraju biti glatko izbušene, brzo sastavljene u ploče  stegnute u stegu sa klinovima. Slepljene ploče treba oblanjati sa obe strane na dvostranoj blanjalici, da bi se skinule neravnine nastale pri slepljivanju.

Pero i žljeb mogu imati oblik pravougaonika, trougla, polukružni i ovalni oblik ili lastin rep. Ova metoda naj češće se primenjuje pri izradi uklade za vrata, parketa, vertikalnih i horizontalnih elemenata za vrata od otpadaka na specijalnim mašinama -— automatima za spajanje i zahteva veliki utrošak drveta, te je stoga treba primenjivati samo u slučaju izuzetne potrebe.

Veza sa moždanikom primenjuje se pri izradi parketskih podova. Moždanik se izrađuje od drveta mekih vrsta. Zavrtnjima se vezuju elementi prozora i vrata, ugrađen kućni nameštaj, kabine za liftove itd. Pre nego što se zavrte, zavrtnje treba namazati stearinom, grafitom rastvorenim u biljnom ulju, mašću  tome slično.

Na mestima gde će doći zavrtnji, treba izbušiti otvore, čija je dubina približno jednaka dvostrukoj dubini navoja. Ako je pak potrebno da se vežu dva elementa veće debljine, onda se buši otvor koji je jednak prečniku zavrtnja.

Veze pomoću gvozdenih spojnih sredstava (sl. 6) u praksi se mnogo ne primenjuju, ali se mogu primenjivati kod veza vertikalnih elemenata sa horizontalnim, kod puniži vrata i vrata sa ispunom.

20190928 123217 1

Slika 6: Veze pomoću gvozdenih spojnih sredstava

Veze pomoću eksera ne primenjuju se za spajanje stolarskih elemenata. Drveni klinovi primenjuju se pri izradi prozora, vrata i drugih stolarskih građevinskih proizvoda, zatim za dopunsko vezivanje elemenata na mestima njihovog spajanja i za sprečavanje deformisanja različitih okvira za vreme njihove eksploatacije.

Karakteristična osobina stolarskih veza pomoću čepova sastoji se u tome, što se one mogu izvoditi samo uz upotrebu lepka. Ove veze ne smeju se izvoditi bez lepljenja. Elementi koji su slepljeni lepkom moraju ostati pritegnuti u stezi najmanje 6 časova pod pritiskom od 2 do 12 kg/cm2,
Masivni elementi stolarskih proizvoda mogu se sastavljati lepljenjem manjih elemenata od jedne vrste drveta, kao i kombinovanjem plemenitih vrsta i običnog drveta. Vertikalni i horizontalni elementi prozora, vrata,  kutija i drugih proizvoda mogu se raditi od lepljenog  drveta četinarskih vrsta, obloženog hrastovim daščicama debljine 8 - 10 mm (sl. 7). Slepljivanje elemenata i njihovo oblaganje drvetom poželjno je da se radi pomoću fenol-formaldehidnih lepkova koji su postojani u vodi.

20190928 123217 11

Slika 7: Slepljeni elementi prozora i vrata, obloženi pločicama tvrdog lišćarskog drveta
Sastavljanje konstrukcija ramovskih i ramovskih sa pločama vrši se pornoću mehaničkih, hidrauličkih ili pneumatičkih stega.

Srodni članci

Mane drveta

Mane drveta

Težina i vlažnost drveta

Težina i vlažnost drveta