Osnovni propisi zaštite pri radu na mašinama za obradu drveta i u radnim prostorijama

Osnovni propisi zaštite pri radu na mašinama za obradu drveta i u radnim prostorijama

 Pri radu na gateru svi njegovi obrtni i pokretni delovi moraju biti sigurno zaštićeni, pri čemu zaštitna sredstva ne  treba da otežavaju rad osoblju.

Mehanizam krivaje sa uređajima za puštanje gatera u rad i za njegovo kočenje, mora biti blokiran i to tako da se gater ne može pustiti u rad bez znanja radnika na donjem spratu. Gornji i donji sprat prostorije u kojoj se nalazi gater, moraju biti spojeni svetlosnim signalima koji su dobro instalirani i koji rade besprekorno. Uređaji gatera za kočenje moraju biti takvi da se gater pomoću njih u svakom položaju može zaustaviti. Kočenje gatera drvenim polugama ne dozvoljava se.

Na gateru treba postaviti vertikalne ploče za pridržavanje prizmi koje se režu. Ovo u znatnoj meri povećava stabilnost trupca ili prizme koji se režu. Isto tako mogu se instalisati i usmeravajući aparati sa vertikalnim pogonskim valjcima. Sve pokretne delove aparata za usmeravanje treba dobro ograditi.

Trupac (prizma, polutka) koji se nalazi u gateru, ne sme se pridržavati rukama. Kad nema kolica za pridržavanje, moraju se postaviti viseće stege sa oprugama najmanje na dva mesta.

Zabranjeno je izvlačiti rukama odrezane komade drveta, koji su u toku rada zapali između testera. Pogonski mehanizam gaterskih kolica i zupčanici na njima treba da su dobro ograđeni.

Šine po kojima se kreću gaterska kolica moraju biti postavljene u istu visinu sa podom i spojene čeličnim šipkama da se kolosek ne bi širio. Prednja i zadnja kolica moraju imati graničnike, koji sprečavaju njihovo kretanje na kraju koloseka. Zupci vretena koja stežu balvan, treba da budu oštri. Na prednjim gaterskim kolicima treba postaviti automatski uređaj za centrisanje.

Za vreme dok gater radi zabranjeno je odsecati čvorove na balvanu.

Dok balvani prolaze kroz gater, on se ne sme udarati drugim balvanom koji treba posle njega da se reže.

Balvan treba puštati u gater tek onda, kad gater dobije svoj normalni hod. Cim se zapazi i najmanja nenormalnost (lupanje, pregrejanost vodica, lomljenje zubaca i dr.) gater treba odmah zaustaviti.

Posle stavljanja gatera na prazan hod (na ler), ne sme se odmah stezati kočnica.

Zabranjeno je otvaranje svetlog otvora ili pokretanje valjaka za vreme rada gatera.

Pri radu sa kružnim testerama gornji deo lista kružne testere mora biti sigurno zaklonjen zaštitnim poklopcem, koji se automatski spušta na materijal koji se reže i koji prekriva sve zupce testere, osim zubaca koji režu drvo. Donji deo lista testere takođe treba dobro zaštititi.

Mašine za podužno rezanje treba snabdeti noževima za razdvajanje propilaka. Rastojanje između sečiva noža i zubaca testere treba da bude najviše 10 mm. Debljina noža treba da bude za 0,5 mm veća od širine razmetnutog ili nerazmetnutog dela testere. Prorez za testeru na postolju ne treba da je širi od 10 mm.

Vođice treba postavljati paralelno sa listom kružne testere. Ova vođica treba da je udaljena od ravni lista kružne testere 1 mm, da se pilotina ne bi zaglavljivala između lista testere i vodice. Pilotinu treba odstranjivati potiskivačem.

Kod mehaničkog pomaka, postolje se mora snabdeti zaštitnicima, koji onemogućuju povraćanje materijala prema radniku.

Voznica kružne testere koja pomera materijal, mora imati sigurne stege, a na postolju moraju biti odgovarajući zaštitnici.

Pri radu na mašinama za poprečno prerezivanje treba primenjivati klizač ili drugi pribor pomoću koga se potiskuje materijal koji se reže. Širina proreza na poluzi za potiskivanje mora biti za 5 mm veća od širine razmetnutih zubaca. List kružne testere mora biti obložen zaštitnom kapom, koja mora prekrivati onaj deo lista testere, koji pri rezanju izlazi izvan zaštitnika.

Voznice na mašinama za poprečno prerezivanje treba snabdeti sigurnim stegama.

Kod mašina za podužno rezanje sa mehaničkim pomakom, ose valjaka za pomak i pritezanje moraju biti paralelne sa osom radne osovine mašine.
Kod mašina sa guseničnim pomakom sredina trake guseničnog lanca na kojoj se nalazi prorez za list treba da se poklapa sa ravni lista kružne testere.
Ceo prednji deo guseničnog lanca, treba dobro zakloniti zaštitnim poklopcem. Između guseničnog lanca i postolja mašine ne treba da bude praznog prostora u koji bi moglo zapadati iverje od drveta.

Pri radu na tračnim testerama treba naročito obratiti pažnju na ispravnost uređaja za kočenje, koji su povezani sa uređajem za puštanje mašine u rad. Gornji i donji točak preko kojih ide list testere, kao i samu testeru treba obložiti metalnim ili drvenim zaštitnim poklopcima. Valjci koji pomeraju materijal u vertikalnim i horizontalnim mašinama sa tračnim testerama treba da budu ograđeni zaštitnim poklopcima. Točkovi preko kojih ide list testere moraju biti uravnoteženi.
Gornji deo donjeg točka tračne testere treba snabdeti četkom.

Za skidanje i nameštanje lista testere na točkove treba primenjivati posebni pribor, da ne bi došlo do padanja ili uvrtanja trakaste testere.

Pri radu na mašinama za blanjanje i glodanje treba se starati da noževi za blanjanje imaju zaštitni uređaj koji automatski dejstvuje. Zazor između obrtne glave sa noževima i čeličnih ploča stola ne treba da bude veći od 3 mm. Zaštitni uređaj treba u potpunosti da prekriva neradni deo obrtne glave sa noževima.
Površina radnog stola i ivice blanjalice moraju biti ravne bez oštećenih mesta i drugih neravnina. Vođice pomoću kojih se pokreće sto blanjalice, treba da obezbede njegov potpuno horizontalan položaj. Mehanizam za dizanje treba dobro da fiksira obe polovine stola u nepromenlj ivom položaju.

Mehanizam za pomak treba da bude dobro zatvoren. Svi obrtni delovi treba da imaju sigurne zaštitne branike i poklopce. Na blanjalici sa mehaničkim pomakom ne sme se blanjati materijal čije se debljine razlikuju za više od 2 mm. Mašina za blanjanje mora imati bezbednosni uređaj, koji sprečava povraćaj elemenata koji se blanjaju.

Zupčasti valjci moraju biti celi, bez pukotina i odlomljenih zubaca. Mehanizam za pomak mora imati samostalno uključenje i isključenje. Vučni valjci moraju biti sigurno zaštićeni. Ceo neradni deo pribora za glodanje mora biti pokriven.

Pri radu sa šablonom, materijal koji se obrađuje mora biti pritegnut specijalnim priborom za šablon i za sto.
Bez učvršćenja gornjeg kraja vretena u osovinu nosaća, rad sa kružnim noževima i drugim režućim alatkama prečnika preko 100 mm, ne dozvoljava se.
Neradni deo kružnih noževa ili obrtnih glava mora biti zaštićen metalnim poklopcem. Pri radu sa kružnim noževima ili sa obrtnim glavama potiskivanje materijala na  alat koji reže mora se vršiti pomoću klizača za koji materijal treba sigurno pričvrstiti.

Pri radu na bušilicama i na mašinama za dubljenje sve pokretne delove treba sigurno ograditi. Materijal treba da se na ploči stola dobro učvršćuje specijalnim stegama.

Otvore u malim elementima treba bušiti bušilicama sa mehaničkim ili sa pneumatičkim pomeranjem.
Burgije treba da su ograđene i da su učvršćene u patron, koji ima glatku površinu i zaobljen oblik.

Frezerski lanac treba snabdeti ogradom u obliku sanduka, koji se spušta na površinu elementa koji se obrađuje kad se lanac udubljuje u drvo.

Neradni deo frezerskog lanca i zupčanik mašine za dubljenje moraju biti potpuno zaštićeni metalnim poklopcem. Veličina najvećeg rastojanja frezerskog lanca od graničnika ne treba da prelazi 5 - 6 mm. Sto mašine ne sme se klatiti,

Pri radu na tokarskim i kopirajućim mašinama alat koji seče mora se sigurno ograditi.

Svi obrtni delovi moraju imati zaštitne poklopce zaobljenog oblika. Po izlasku elementa iz tokarskog struga, strug ne sme da se obrće niti da jako vibrira. Radnika treba snabdeti prozračnom maskom od stakla koje se ne razbija.

Pri izvođenju radova na brušenju na tračnim mašinama za brušenje, zategnuta traka za brušenje ne treba da se nabira, niti da ima neravnine ili rđavo spojene krajeve.

Pri brušenju sitnih elemenata krivolinijskog oblika, traku za glačanje treba zakloniti rešetkastom ogradom, ostavljajući slobodan samo otvor za elemenat koji se brusi. Radnik treba da ima kožne naprstke.

Na mestu rada treba da budu postavljene cevi za usisavanje prašine. Pri radu u odeljenjima za završnu obradu i na gradilištima, zabranjeno je pušiti, paliti šibice i petroleumske lampe, vršiti elektrozavarivačke radove, upotrebljavati električne grejalice. Temperatura na pećima i radijatorima ne treba da prelazi 150oC, a peći i radijatori treba da se stalno čiste od prašine.

Farbarski materijal treba da se čuva u hermetički zatvorenim sudovima.
U odeljenju za završnu obradu boje, lakovi i drugi zapaljjvi materijali treba da se drže u količinama koje ne  prelaze potrebu od jedne smene. Spravljanje mešavina boja i lakova treba da se obavlja u prostorijama, koje su za to podešene. Komore, kabine, stolove, ventilacione cevi, ventilatore i dr. treba sistematski čistiti od tragova boja i lakova, 

Krpe, tamponi od vate i dr. koji su natopljeni uljem i drugim farbarskim materijalima, treba da se drže u metalnim kutijama koje se sigurno zatvaraju. Po završetku rada smene. ove kutije se moraju očistiti. Električni instrumenti koji bacaju varnice, moraju se postavljati izvan odeljenja za završnu obradu. Svetlosna aparatura sa rebrastim hlađenjem ugrađuje se u plafon komore u zastakljene otvore. U radionicama, komorama ili kabinama sa neispravnom ventilacijom zabranjeno je neposredno nanošenje boja i lakova prskanjem.

Kompresorski uređaji moraju se ppostavljati izvan radionice. Kompresorski uređaj, komore, kabine i dr. treba uzemljiti.

Rezervoar kompresora mora se izneti izvan zidova radionice. Kad je njegova zapremina veća od 25l, a proizvod između zapremine i pritiska veći od 200 l/atm, on mora biti registrovan kod organa za nadzor kotlova.

Radni otvori komora i kabina moraju se nalaziti prema izvorima prirodne svetlosti.

Radnici koji vrše bojanje i lakovanje prskanjem, moraju biti dobro upoznati sa konstrukcijom aparata, osobinama boja i lakova i sa propisima zaštite rada u radionicama za završnu obradu.

Temperatura vazduha u radionici treba da bude između 18 i 22oC.

Na radnom mestu kod kabine za prskanje ne smeju se nalaziti nepotrebni predmeti,

Dužina gumenih radnih creva mora biti dovoljna.

Kod radnih mesta mora se nalaziti pribor za čišćenje kabine i održavanje aparature.

 

Srodni članci

Mane drveta

Mane drveta

Težina i vlažnost drveta

Težina i vlažnost drveta