Blog

Obla drvena građa

Drvena građa i proizvodi od nje imaju široku primenu u industrijskom i građanskom građevinarstvu. U proizvodnim preduzećima građevinske industrije od drveta se izrađuju montažne zgrade, građevinske inženjerske konstrukcije, lepljene konstrukcije, proizvodi i elementi, stolarski proizvodi, parket, daske za podove, organski termo-izolacioni materijali, šperploče lepljene i rezane, stolarske ploče, krovna šindra, drvene kocke za kaldrmu i dr.

Obla građa

Obla građa četinarskih vrsta, koja se upotrebljava bez podužnog razrezivanja i koja je namenjena za industrijsko, građansko i železničko građevinarstvo, za građenje mostova, za šipove, građenje i opravku drvenih brodova, telefonskih i telegrafskih stubova, stubova za blok linije, električne vodove i kontaktne mreže elektrifikovanih železničkih pruga, izrađuje se od bora, smreke, ariša, kedra i jele.

Po kvalitetu drveta drvena građa deli se na tri klase: I, II i III.

Za građevinske radove, pa i za građenje mostova, upotrebljavaju se oblovine sve tri klase obično debljine preko 12 cm, a dužine 4 do 9 m.

Za šipove primenjuje se oblovina i klase debljine 18 cm i više, dužine 6,5 do 8,5 m. Šipovi za železničke mostove moraju se izvoditi od oblovine I klase, debljine od 22 do 24 cm, dužine 6,5 i 8,5 i od 10 do 16 m, sa povećanjima od po 1 m. Oblovina mora imati dužinski nadmer od 5 do 10 cm. Oblovini za železničke mostove treba da je skinuta kora.

Kvalitet oble građe, koja se isporučuje za građevinske potrebe treba da se određuje po važećim uslovima.

Građevinska obla drvena građa lisnatih vrsta drveta izrađuje se od jasike, topole, lipe, jove, breze i bukve.

Drvena građa deli se prema dimenzijama na građevinsku oblovinu debljine na gornjem kraju 12 cm i više sa povećavanjem po 1 cm; druga klasa debljine pri vrhu 8 - 11 cm, sa povećavanjem po 1 cm; kolje debljine 3 - 7 cm, sa povećavanjem po 1 cm.

Po kvalitetu drveta oblovina se deli na dve klase: I i II. Drvena građa II klase upotrebljava se uglavnom za privremene i pomoćne zgrade. Dužina građe je određena 3 m na više, sa povećavanjima po 0,25 m. Drvena građa treba da ima dužinski nadmer 3 - 7 cm.

Obla građa lisnatih vrsta koja se isporučuje preduzećima i gradilištima u vremenu od 1 maja do 1 oktobra mora biti očišćena od kore. Pored ovoga ona mora biti očišćena od ostataka grana i zaravnjena sa površinom stabla, a njena čela odrezana pod pravim uglom prema podužnoj osi sa dozvoljenim odstupanjem do 0,1 prečnika odrezanog čela.

Za izradu rezane građe četinarskih vrsta, koja se upotrebljava u industriji i građevinarstvu, služe pilanski trupci od bora, smreke, ariša, kedra i jele. Dužina trupaca od kojih se izrađuje rezana građa koja se upotrebljava u industriji i građevinarstvu kreće se od 3,0 do 7,5 m sa povećavanjem po 0,25 m; za izradu specijalne rezane građe od 3,7 do 8,5 m sa povećavanjem po 0,3 m. Svaka oblovîna mora imati dužinski nadmer od 5 do 10 cm. Prečnik oblovine na gornjem čelu određen je 14 cm na više sa povećavanjem po 2 cm.

Po kvalitetu drveta oblovina se deli na tri klase: I, II i III. 

Trupci treba da budu očišćeni od ostataka grana i zaravnjeni sa površinom, a njihova čela odrezana pod pravim uglom prema podužnoj osi trupca sa dozvoljenim odstupanjem od pravog ugla najviše 0,1 prečnika čela. Spronc koji se obrazuje pri obradi stabala u šumi, mora se odrezati.

Oblovina se doprema na strugaru sa korom.

Za izradu greda, dasaka i letava tvrdih lisnatih vrsta, koje se upotrebljavaju cele dužine, kao i odrezani komadi za izradu pojedinih delova za sve vrste industrijskih proizvoda izuzev rezane građe sa specijalnom namenom i rezane grade za avionsku industriju, za koje postoje posebni standardi, upotrebljavaju se trupci tvrdih lisnatih vrsta.

Trupci se izrađuju od stabala: hrasta, jasena, bukve, breze, klena, graba i bresta. Dimenzije trupaca utvrđene su od 1 do 6,5 m sa povećavanjem od 0,1 m. Svaki trupac mora imati dužinski nadmer od 3 do 7 cm.

Dimenzije trupaca po debljini određene su 14 cm na više na gornjem čelu sa povećanjem po 1 cm.

Po kvalitetu drveta trupci se dele na tri klase: I, II i III. Trupci se izrađuju sa korom. Oni moraju biti očišćeni od ostataka grana sve do površine stabla, a njihova čela prerezana pod pravim uglom prema podužnoj osi. Dopušteno zakošenje reza od pravog ugla ne sme biti veće od 0,1 prečnika odsečenog kraja.

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar