Blog

Drveni parket

Parket se sastoji od drvenih daščica za oblaganje podova, koje su pravilno obrezane na čelima i oblagane sa četiri strane, sa uskim stranama posebnog profila.

 

Parket se izrađuje od daščica (friza) koje se izrezuju od normalnih dasaka. Dimenzije ovih daščica (u mm) su sledeće:

  • Za dužinu 170 .................................. 40 - 80
  • Za dužinu 220 .................................. 40 - 85
  • Za dužinu 270 .................................. 40 - 95
  • Za dužinu 320 .................................. 40 - 95
  • Za dužinu 370 .................................. 40 - 95
  • Za dužinu 420 .................................. 50 - 95
  • Za dužinu 470 .................................. 50 - 95
  • Za dužinu 520 .................................. 60 - 95

Širina bukovih i brezovih daščica ne treba da prelazi 75  mm. Debljina ovih daščica za parket sa kosom ivicom od hrastovine, jasenovine, klenovine, bukovine, brestovine i grabovine propisana je 16 mm; za parket sa kosom ivicom od ariševine, breze i bora - 22 mm; za parket sa perom i žljebom od hrastovine, jasenovine i grabovine - 22 mm; za parket sa perom i žljebom od ariševina, brezovine i borovine - 25 mm.

Dimenzije daščica za parket za debljinu i širinu usvojene su za drvo sa vlažnošću od 15 %. U slučaju kad je drvo veće vlažnosti, daščice moraju imati nadmer zbog usušivanja. Odstupanja od propisanih dimenzija dozvoljena su za dužinu ± 5 mm, a za širinu i debljinu ± 1 mm 
 Daščice za parket izrađuju se od hrastovine, jasenovine, klenovine, bukovine, brestovine, grabovine, ariševine, brezovine i borovine. Daščice od borovine moraju biti radijalnog rezanja; nagibni ugao linija godova prema površini daščica ne sme biti manji od 450. Vlažnost bukovih i brezovih daščica, koje se isporučuju u vremenu  od 1 maja do 1 oktobra ne sme biti veća od 25 %. Daščice za parket izrađuju se I i II klase. Parket ima različite profile rubova:

20190730

Sl. 9. Parket sa kosim rubom za polaganje preko mastiksa: a - od hrasta, jasena, klena, bukove, bresta i graba;

b - od ariša, bora i breze

a) parket sa kosim rubom, kad daščice imaju ravne kose rubove. Ove se dasčice pri postavljanju parketa polažu preko premaza mastiksa ili se utvrđuju tankim ekserima, izrađuju se od hrastovine, jasenovine, klenovine, bukovine, brestovine i grabovine (sl. 9, a) kao od ariševine borovine i brezovine (sl. 9,b);

b) parket sa žljebovima, kad daščice na rubovima  imaju žljebove, u koje se umeću spojne letvice za međusobnu vezu pri polaganju parketa (sl. 10);

20190730 1

Sl. 10. Parket sa žljebovima:

a - od hrasta, klena, jasena, bukve, bresta i graba; b - od ariša, bora i breze

20190730 11

Sl. 11. Parket sa falcom:

a - od hrasta, klena, jasena, bukve, bresta i graba; b - od ariša, bora i breze

c) parket sa falcom, kad daščice na rubu imaju kosi falc, koji služi za njihovu vezu sa asfaltom preko koga se parket polaže (sl. 11).

d) parket sa perom i žljebom, kad daščice imaju pero i žljeb  (sl. 12), može se izraživati samo od hrastovine, jasenovine, klenovine, bukovine, brestovine i grabovine.

 

20190730 12

Sl. 12. Parket sa perom i žljebom

a - od hrasta, jasena, klena, bukve, bresta i graba; b - spojna letvica za spajanje parketa

Dimenzije parketa su sledeće (u mm):

dužina širina sa povećanjem po 5 mm
150 35 - 75
200 35 - 80
250  
300 35 - 90
350  
400 55 - 90 
450  
500 55 - 90

Širina parketa od bukovine i brezovine ne treba da prelazi 70 mm. Pri korišćenju otpadaka od proizvodnje dozvoljava se izrada parketa sa žljebovima, a isto tako i sa perom i žljebom debljine 22 mm. U ovom slučaju debljina habajućeg dela parketa mora se povećati na 12 - 13 mm. Dimenzije spojnih letvica su 30 x 14 x 4 mm.

Odstupanja od propisanih dimenzija po dužini, širini i debljini parketa dozvoljavaju se ± 0,3 mm, po širini letvice ± 2 mm, po debljini letvice ± 0,1 mm: po dužini letvice ± 0,5 mm, po njenoj širini ± 2 mm, po njenoj debljini ± 0,1 mm.
Parket se izrađuje od hrastovine, jasenovine, klenovine, bukovine, brestovine, grabovine, ariševine, borovine i brezovine. Parket od borovine izrađuje se samo u radijalnom rezu sa nagibnim uglom linija godova prema površini daščice većim od 450. Spojne letvice izrađuju se od mekih vrsta drveta. Vlažnost drveta za parket i letvice treba da je 8 % sa dozvoljenim odstupanjem ± 2 %.
Parketa ima dve klase: I i II.

Drvo obodne letvice treba da bude zdravo, bez truleži i pukotina, a drvo spojne letvice, pored ovoga, ne sme imati ni čvorova.
Daščice moraju imati paralelne prave široke i bočne strane (rubove).
Čela daščica moraju biti odrezana upravno na podužnu osu daščice. Pri proveravanju upravnosti čela dozvoljava se odstupanje najviše 0,25 mm.
Pero i žljeb moraju biti iste veličine po celoj dužini i moraju se nalaziti na jednakom rastojanju od naličja daščica. Odstupanja se dozvoljavaju najviše
± 0,25 mm. Dužina talasa pri blanjanju na rubovima ne sme biti više 3 mm, a na površini lica — najviše 5 mm. Nedoblanjani deo i udubljenja dozvoljavaju se na naličju najviše 0,3 mm. Odsekotine i zalomljeni delovi dozvoljavaju se na površini lica do dubine 0,3 mm, a na površini naličja i donjoj polovini rubova do dubine 2 mm.

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar

© 1997-2021 Savo Kusić. All Rights Reserved. Designed By Savo Kusić