மர ஈரப்பதம் - ஏன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்?

மர ஈரப்பதம் - ஏன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்?