மத்திய வெப்பமூட்டும்

மத்திய வெப்பமாக்கல் அமைப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பது