வெளிப்படையான மரம்

கட்டுமானம் மற்றும் மின்னணு அமைப்புகளில் வெளிப்படையான மரத்தின் பயன்பாடு