Tharje artificiale e drurit

Tharje artificiale e drurit

Tharja artificiale bëhet në dhoma të veçanta tharjeje dhe bëhet shumë më shpejt se tharja natyrale. Dhoma e tharjes është një hapësirë ​​e mbyllur në formë drejtkëndore, në të cilën ajri nxehet me anë të të ashtuquajturave tuba të veçantë me brinjë, nëpër të cilët qarkullon avulli, i cili hyn në to nga dhoma e kaldajave. Në tharëset me gaz, materiali thahet me gazra që vijnë nga dhoma e djegies duke përdorur një pajisje të veçantë,
Lagështia që avullohet nga druri ngop ajrin, prandaj hiqet nga tharësja dhe në vend të tij sillet ajri i freskët, më pak i lagësht përmes kanaleve të posaçme të furnizimit. Sipas parimit të funksionimit, tharëset ndahen në ato që punojnë në mënyrë periodike dhe ato që punojnë vazhdimisht.

Në tharëset që punojnë periodikisht (fig. 19), materiali vendoset njëkohësisht. Pas tharjes, materiali hiqet nga tharësja, lëshimi i avullit në pajisjet e ngrohjes ndalet dhe grumbullimi tjetër i materialit tharës mbushet.
 Kombinati i tharjes, i cili punon vazhdimisht, përbëhet nga një korridor me gjatësi deri në 36 m, në të cilin nga njëra anë hyjnë vagonet me material të lagësht dhe nga ana tjetër vagonetat me material të tharë.
Sipas natyrës së lëvizjes së ajrit, tharëset ndahen në ato me qarkullim natyral, që ndodh për shkak të ndryshimit të peshës specifike të ajrit në tharëse, dhe tharëse me qarkullim impuls, që arrihet nga një ose më shumë tifozë.

20190827 1

Sl. 19 Tharëse që punon periodikisht me qarkullim natyral të ujit 

Tharësit që punojnë vazhdimisht ndahen në tharëse kundër rrjedhës - kur futet ajri për të përmbushur lëvizjen e materialit që thahet, dhe tharëse me bashkërrjedhje - nëse drejtimi i lëvizjes së ajrit të nxehtë është i njëjtë me drejtimin e lëvizjes së materiali, dhe ato që punojnë me qarkullim tërthor të ajrit, kur lëvizja e ajrit të nxehtë është ajër kryhet në drejtim pingul me lëvizjen e materialit (fig. 20).

20190827 11

Sl. 20 Tharëse me qarkullim të fortë të kundërt të ajrit; 1 - tifoz, 2 - radiatorë,

3 - kanale furnizimi, 4 - kanale kullimi

Nëse shpejtësia e lëvizjes së ajrit në tharëse, e cila kalon pranë materialit që thahet, kalon 1 m/sek, atëherë ky lloj tharjeje quhet i përshpejtuar. Nëse gjatë tharjes ajri i nxehtë që kalon pranë materialit që thahet ndryshon drejtimin e lëvizjes dhe shpejtësia e tij kalon 1 m/sek, atëherë kjo lëvizje quhet lëvizje e kundërt dhe pajisjet tharëse quhen tharëse me qarkullim të përshpejtuar dhe të kundërt të ajrit. .
Në tharëset me qarkullim natyral, shpejtësia e ajrit që kalon pranë materialit që thahet është më pak se 1 m/sek.
Ose dërrasat e përfunduara* ose materiali gjysëm i gatshëm mund të thahen. Dërrasat që duhet të thahen vendosen në karroca (fig. 21).

20190827 12

Sl. 21 vagona të sheshta

Dërrasat e gjata duhet të vendosen në vagona të sheshta (fig. 21). Si jastëkë përdoren rrasa të thata me trashësi 22 deri në 25 mm dhe gjerësi 40 mm. Tabelat vendosen njëra mbi tjetrën në mënyrë që të formojnë një rresht vertikal (fig. 22). Qëllimi i jastëkëve është të krijojë boshllëqe midis dërrasave në mënyrë që ajri i nxehtë të kalojë lirshëm nga materiali që thahet dhe të largojë ajrin e ngopur me avujt e ujit. Hapësirat midis rreshtave vertikale të jastëkëve merren për dërrasat me trashësi 25 mm - 1 m, për dërrasat me trashësi 50 mm - 1,2 m. Pads duhet të vendosen mbi trarët tërthor - çfarë në vagonetë.

20190827 13

Sl. 22 Metoda e grumbullimit të lëndës drusore të sharruar për tharje duke ruajtur distancat e duhura midis jastëkëve

Një rregullim jo sistematik i jastëkëve mund të shkaktojë fryrjen e drurit të sharruar nga era. Në skajet e dërrasave, jastëkët duhet të jenë në linjë me anët e përparme të dërrasave ose të kenë një dalje të vogël, në mënyrë që të mbrohen qelizat nga rrjedha intensive e ajrit të nxehtë. Kur pjesët e prodhuara thahen, ato vendosen në vagoneta me jastëkë të bërë nga vetë pjesët me trashësi 20 deri në 25 mm dhe gjerësi 40 deri në 60 mm. Distanca midis rreshtave vertikale të dyshekëve nuk duhet të jetë më e madhe se 0,5 - 0,8 m.

Artikuj të lidhur