ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੱਕੜ

ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ