Blogg

landoverflateforming

Formatering en skrift av land. Utarbeidelse av terrassen; Stier og trapper i hagen; Bassenger med vann

 
Landoverflate design
 
Å rasjonelt bruke landet rundt familienhus eller hytter først må vi bestemme hva vi vilvi oppnår med landet, slik vi ønsker å bruke dethage. Selvfølgelig må vi ta hensyn til de naturlige egenskapeneland (størrelse, lettelse, posisjon, jordkvalitet osv.) og ettertilknytning til miljøet.
 
I tillegg må vi bestemme våre pretensjoner: hvilkenstørrelsen på hagen og hvilken størrelse hage vi vil ha. Hvis miljøetdårlig forsynt med frukt, for å tilfredsstille sin egentrenger å heve en frukthage, og hvis tilbudet er svakerenår det gjelder grønnsaker, skal ledig plass brukes tilgrønnsaker. Men vi må ikke forsømme plassen for blomsterog en tur. Ulike måter å bruke landet på er ikke muligstrengt skilt, fordi f.eks. frukttrær kan plantes i hagen,og også i parken. I tillegg må vi ikke tapehan ser at selv om hagen gir noen økonomiske fordeler, er detytterligere del av boligbygningen, hvor på våren og i væretvi bruker en del av fritiden vår om sommeren, så vi burdeå være vakker og komfortabel.
 
landmåling
 
 
Jordmålere
 
Slik at vi kan lage den nødvendige designplanenlandareal, er det nødvendig å vite størrelsen, etterlodge og tilstand på landoverflaten. Vi vil bestemme disse størrelseneved å måle. Målingen skal uansett utføres i et planterreng. Måleresultater og data fra matrikkelen vil væreidentisk bare hvis terrenget er flatt. Hvis derimotterreng i en eller annen vinkel, må vi regne med en vissfeil som vi vil korrigere i forhold til hellingsvinkelenterreng. Situasjonsplaner viser nemlig alltid disse størrelsenesom oppnås ved å projisere de faktiske mengdene på et fly.Forskjellen mellom disse størrelsene øker med økende vinkelskråningen. Rettelsen kan gjøres ved beregning. Tilutstyr er også nødvendig for å utføre målingen. Bortsett fra målebåndet2 flere målestenger, 2 m lange, medmed en inndeling på 10 cm, 2 stk tegnebrett plassert på et stativ og 2 stykker vinkelmåler. Vi kan utføre vinkelmålingsoppgaverbåde i vannrett og vertikalt plan ved hjelp avhendige instrumenter. Dette krever enså stor som mulig en trekantet linjal på 45 °, som vi vil feste tilen celluloid vinkelmåler, og sørger for vinkelmålerens grunnlinjeog hypotenusen til trekanten vil være parallell. Da må du gå på videregåendeplasser vinkelen til vinkelmåleren en celluloidtapp slik atkan reverseres. Vi må feste en ledning til slutten av fanenvekt, og tegn en rett linje midt på tungen (fig. 1).
 
landmåleapparater
BILDE 1
 
For å måle vinklene som ligger horisontalt, vil jeg tegne et brettden skal plasseres nøyaktig vannrett og det skal legges et rent arktegnepapirer. Vi styrer brettets horisontalitet ved åplasser vinkelen i forskjellige vertikale retninger. Så la oss sette oppen vinkelmåler på denne horisontale basen og ved hjelp av en tapp og tomålestengene justeres med grunnlinjen og med den bevegelige tungenvinkelen vi vil måle. Så trekker vi linjene på tilhørergårsdagens hjørner. Vi måler sidene med de oppnådde trekanter,bestemme, tegne i skala og beregne arealet.Eventuelle buede sider av landet bør deles inn irette linjer og på den måten kan vi allerede utføre målingen(Fig. 2).
 
måle landareal
FIGUR 2
 
For å måle skråningen, i tillegg til vinkelmåler, trenger du ogsåto målerstenger, som er malt i svart og hvittmed intervaller på 10 cm.Først måler vi den horisontale avstanden mellom vertikalplassert lameller og bestemme høydeforskjellen mellom deresgrunnlag og beregningen bestemmer stigningen i prosent. Hvislage et utkast i henhold til dataene, kan hellingsvinkelen værebestem både ved konstruksjon og ved å måle vinkelen. Den samme målingenvi kan gjøre det direkte slik vi vilplasser ett flatt brett i skråningen av bikuben.
 
Vi vil også måle høyden etter byggeprosedyren.Hvis avstanden må måles på vanskelig terreng,vi kan gjøre dette ved å måle vinklene fra basen og strukturenjom. Vi kan få en rett vinkel uten en vinkelmåler. Vi mågå frem som følger: en grunnleggende bør trekkes tilbakeen 4 m linje og trekk fra den ene enden av denne grunnlinjenen bue med radius 5 m og fra en annen en bue med radius 3 m. Mellomskjæringspunktene mellom disse buene og enden av grunnlinjen mot buen på 3 m får vi en rett vinkel (fig. 3)
 
høydemåling
FIGUR 3
 
 
Å lage terrasser
 
Etter å ha målt landdataene og lagetutnyttelsesplan, er det på tide å rydde opp i terrenget. Måletrydding er å få litt større flat overflate eller lageskråning for å konvertere skråninger til horisontale flater,Skråninger er alltid formet i skråningsretningen for å gjøre den så liten som muligmaterialer flyttet. Skråninger avhenger av terrenget.Forholdet er generelt 1: 2 og 1: 1, men det tilsvarer også 2: 1, hvisgi riktig kant. Den endelige formen på skråningen kanå bare få en litt større fylling på grunn av den påfølgendeinnsynking av terrenget.
 
Mot utvasking er skråningen sikret med brus, asklisikre hauger. Hvis vi modifiserer en gammel spadefor kull ved å forme den kvadratisk og spisse kantenemed en fil, vil vi kunne fjerne brusene med det raskt og enkeltdimensjon 30x30 cm (fig. 4).
 
ashov for utvinning av sod
FIGUR 4
 
Hvis skråningen er løs, er det godt å styrke underdelenstørre, og den øvre med mindre steiner. Hvis vi gir fyllingenmed steiner, må skråvinkelen opprettholdes, fordi den vilellers faller skråningen av. I deler som dettedet er mer hensiktsmessig å lage steinhager og plassere steineri samsvar med terrengets krav.
 
Vi må ikke plassere steiner ved å slå, men hanssteder skal være nøye forberedt og dermed plasseres i en skråning.Hvis du fortsatt trenger å slå steinene, må vilag en trehammer. Når bakkene er større enn 45 °, dadet vil trolig være nødvendig å bygge støttemurer også.Støttemurer kan bare bygges på et solid underlag,derfor bør fundamentene senkes til en fast bærende jord. For fraDet er flere løsninger for å bygge støttemurer. En om gangenen mer passende løsning er tørr konstruksjon av støttemuren. Bredden på basenav denne veggen er lik halvparten av høyden og bredden på den øvre delenen femtedel av bredden på basen. Oppmerksomhet bør betales under byggingentil at steinblokkene ikke beveger seg og det i støttemureningen løs stein er igjen. Den øvre delen av veggen skaldekk med jord og grus og bor på dem.Rotorvegger kan være laget av både betong og stein cpusset med mørtel, men i disse tilfellene bør det gis en passende drenering av vann. Den enkleste måten å tømme vann på er hvis det er over den øvre skråningenvi graver en dreneringskanal slik at vannet ikke blir detkan skade veggen. På kanten av terrassen skal plantesog lave busker med sterke blader og røtter. Hvis vi vildanner en plen, så i det første året skalplante gress med en sterk blomst (fig. 5).
 
vanndrenering
FIGUR 5
 
Med gips er det ikke nødvendigsørger spesielt for vanndrenering. Med solide veggerdet er nødvendig å lage på veggene selv hver 1-2 mett dreneringshull hver og bak den øvre kanten av støttenveggdreneringskanal. Uten en kanal som dette vil vannet tærestøttemur. Installering av leggings er bare påkrevd av kodendreneringsnett. Et annet viktig mål med å lage terrasser er åde reduserer de skadelige effektene av vann som strømmer etter nedbørog å gi maksimal mengde for plantekulturvann. Den destruktive effekten av vann er større jo raskere strømmenstørre. For å redusere denne hastigheten, bør plener sås i løpet av vanndrenering, og dreneringsvinkelen bør reduseres til et minimum. Kanaler bør lages på kanten av terrassen.
 
 
Stier og trinn i hagen
 
Arrangementet av landoverflaten inkluderer også konstruksjonbane og trinn. Det kan bygges stier for fotgjengerepassasje og for bil. Avhengig av formålet med disse stiene,deres base og belegg vil være annerledes. Fotgjengerbreddebanen er vanligvis 40-100 cm. I en bredde på 100 cm komfortabeltto fotgjengere kan passere. Gitt at stikkoden forfotgjengere har ingen spesielle belastninger, de kan lagesuten spesielt underlag eller med svakere underlag. "Fôr"tidene trenger ikke å være sammenhengende, dvs. mellom individuelle fliserdet kan være deler med gress.
 
trinn i hagen
 
Banekonstruksjon starter alltid med å spore for å komme inndet sporede rommet har plass til bunn, kant og paneler av veien.Rutens bredde skal være større enn bredden på den ferdige veien.Hemming kan rapporteres med betong, stein, mursteineller planter (fig. 6). I stiene som bilen skal passere gjennom, er det nok å lage en overflate bare på to siderder hjulene passerer, og midten kan fylles med gruseller slagg. Stier skal formes slik at de lett kan fjernesbassengvann (fig. 7 og 8).
 
stier i hagen
 
sti konstruksjon
FIGUR 6: 
7. Oppgjør; 8. Plassering av betongplaten i det forberedte lageret; 9. Komprimering; 10. Bruk
 
stiutforming
FIGUR 7
 
hjulsti
FIGUR 8
 
For lengre turer, bør den plasseres på førsthver 1-2 m en grunnstein for utjevning.Alt annet skal plasseres i planet til disse grunnstenene.Nivellering (måling) kan utføres med en vinkelmåler som erplassert i vertikal posisjon. På denne måten kan vijuster veiens mindre skråning (fig. 9).
 
skråning av veien
FIGUR 9
 
I hager med terrasser er det ofte stier og trinn påvekselvis plassert. Flate deler skal også haliten skråning slik at trinnet bare er så mye som det erabsolutt nødvendig. Vi kan lage enkle trapper fra nekleav naturstein. Under forkantstein, der belastningen er høyere, bør plassering plasseresfor ikke å løsne og skifte. Mellom steinene skalplante gress. En brattere trapp er selvfølgelig ikke muligbygge på denne måten.
 
Trappen er så behagelig hvis den er etter hver 8-10trinnet følger landingen. Både trapper og landinger må gjøresmed en skråning, slik at vannet ikke blir igjen på dem. Ved å gjøre detdet foreskrevne hellingsforholdet bør absolutt følges.
 
Vi kan lage trapper fra bakken ved bruk av sterkerekaker, planker og salutter. Høyden på ett trinn er ikke nødvendigå overstige 10-12 cm. Trappen skal være skrå motinnover i landet, slik at vannet ikke kan vaske bort jorden.Det oppsamlede vannet i den indre delen skal dreneres medsider. Når du lager mursteintrapper, bør det være under mursteinenlegg et lag med grus eller slagg. Ved steintrappeneoppmerksomhet bør rettes mot front- og øvre overflatersteinene vil være flate. Du bør også ta hensyn tilfeste steinen slik at den ikke går i stykker under brukmao.
 
 
Vannbassenger
 
Et vannbasseng kan bygges i hagen på flere måter.Hvis den er bygget med en foring av komprimert leire, er det behov for bakkengrave 40–50 cm dypere enn ønsket bassengdybde.Leiren komprimeres i tre lag, tykkelsen på hvert lag skaler 10–15 cm. Der bakken er hard nok, er bassengetkan også lages med plastfoliebelegg. lskopanubassenghullet skal være nøye justert, fordi det ellersfolie kan rive på grunn av trykk. På kantene av folien,som er lagt på kanten av bassenget, skal kastes jordfylling.
 
Svømmebasseng
 
Når du bygger et betongbasseng på sidene av det utgravdebassenget påføres et betonglag 10-15 cm tykt med forskaling.I større bassenger plasseres armering også i betonglagetjernstenger samt 2-3 lag med isolasjon for å forhindrevannavrenning. Vanndrenering bør sikres, samt at overløpet skal installeres riktig. Hvis betongen allerede er bundet, bør vannet skiftes (dreneres, pumpes ut) minst tre ganger før vi planter noen planter, fordi stoffene som oppløses fra fersk betong ødelegger levende organismer. Fuktetolerante planter plantes i umiddelbar nærhet av bassenget. Vi kan sikre konstant vannrenhet ved å føre vannlus (Daphnia) i bassenget, fordi disse mikroorganismene forhindrer dannelsen av stillestående vann.
 
Når vi allerede er ferdig med alt arbeidet med å forme og bygge hagen, er det nødvendig å legge et gjerde rundt den.

Har du et spørsmål? Klikk på lignende eller skriv en kommentar