ხის ხელოვნური გაშრობა

ხის ხელოვნური გაშრობა

ხელოვნური გაშრობა ხდება სპეციალურ საშრობ კამერებში და კეთდება ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე ბუნებრივი გაშრობა. საშრობი არის მართკუთხა ფორმის დახურული სივრცე, რომელშიც ჰაერი თბება სპეციალური ეგრეთ წოდებული ნეკნებიანი მილებით, რომლებშიც ცირკულირებს ორთქლი, რომელიც მათში შედის ქვაბის ოთახიდან. გაზის საშრობებში მასალას აშრობენ წვის კამერიდან გამომავალი გაზებით სპეციალური მოწყობილობის გამოყენებით.
ხისგან აორთქლებული ტენი გაჯერებს ჰაერს, ამიტომ იგი ამოღებულია საშრობიდან და მის ადგილას სუფთა, ნაკლებად ნოტიო ჰაერი შემოდის სპეციალური მიწოდების არხებით. ექსპლუატაციის პრინციპის მიხედვით, საშრობები იყოფა პერიოდულად მომუშავეებად და უწყვეტად მომუშავეებად.

პერიოდულად მომუშავე საშრობებში (სურ. 19) მასალა ერთდროულად მოთავსებულია. გაშრობის შემდეგ მასალა ამოღებულია საშრობიდან, ჩერდება ორთქლის გაშვება გათბობის მოწყობილობებში და ივსება საშრობი მასალის შემდეგი პარტია.
 საშრობი ქარხანა, რომელიც უწყვეტად მუშაობს, შედგება ერთი დერეფნისაგან 36 მ-მდე, რომელშიც ერთი მხრიდან შემოდის სველი მასალით ვაგონები, მეორე მხრიდან კი ხმელი მასალით ვაგონები.
ჰაერის მოძრაობის ბუნების მიხედვით, საშრობები იყოფა ბუნებრივ მიმოქცევაში, რაც ხდება საშრობში ჰაერის სპეციფიკური წონის ცვლილების გამო, და საშრობი იმპულსური ცირკულაციის მქონე, რომელიც მიიღწევა ერთი ან მეტი ვენტილატორით.

20190827 1

სლ. 19 საშრობი, რომელიც მუშაობს პერიოდულად წყლის ბუნებრივი ცირკულაციის საშუალებით 

საშრობები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ, იყოფა საწინააღმდეგო ნაკადის საშრობებად - როდესაც ჰაერი შეჰყავთ შესაშრობი მასალის გადაადგილების დასაკმაყოფილებლად, და თანაბარდინებით საშრობები - თუ ცხელი ჰაერის მოძრაობის მიმართულება იგივეა, რაც მოძრაობის მიმართულება. მასალა და ისინი, რომლებიც მუშაობენ ჰაერის განივი ცირკულაციის დროს, როდესაც ცხელი ჰაერის მოძრაობა ჰაერია, ხორციელდება მასალის მოძრაობის პერპენდიკულარული მიმართულებით (ნახ. 20).

20190827 11

სლ. 20 საშრობი ძლიერი საპირისპირო ჰაერის მიმოქცევით; 1 - ვენტილატორი, 2 - რადიატორები,

3 - მიწოდების არხი, 4 - სანიაღვრე არხი

თუ საშრობში ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, რომელიც გადის გასაშრობად მასალასთან, აღემატება 1 მ/წმ-ს, მაშინ ამ ტიპის გაშრობას ეწოდება დაჩქარებული. თუ გაშრობისას მაშრალ მასალასთან გამავალი ცხელი ჰაერი იცვლის მოძრაობის მიმართულებას და მისი სიჩქარე აღემატება 1 მ/წმ-ს, მაშინ ამ მოძრაობას ეწოდება საპირისპირო მოძრაობა, საშრობ მოწყობილობებს კი ჰაერის დაჩქარებული, საპირისპირო ცირკულაციის მქონე საშრობი.
ბუნებრივი ცირკულაციის მქონე საშრობებში ჰაერის სიჩქარე, რომელიც გადის გასაშრობად მასალასთან არის 1 მ/წმ-ზე ნაკლები.
მზა დაფები* ან ნახევრად მზა მასალა შეიძლება გაშრეს. დაფები, რომლებიც უნდა გაშრეს, აწყობენ ტროლეიბებზე (სურ. 21).

20190827 12

სლ. 21 ბრტყელი ვაგონი

გრძელი ფიცრები ბრტყელ ვაგონებზე უნდა იყოს დაწყობილი (სურ. 21). ბალიშებად გამოიყენება მშრალი ფილები 22-დან 25 მმ სისქით და 40 მმ სიგანით. სადგამები მოთავსებულია ერთმანეთის ზემოთ ისე, რომ ისინი ქმნიან ვერტიკალურ რიგს (სურ. 22). ბალიშების დანიშნულებაა შექმნას ხარვეზები დაფებს შორის, რათა ცხელი ჰაერი თავისუფლად გაიაროს გაშრობის მასალას და ამოიღოს წყლის ორთქლით გაჯერებული ჰაერი. ბალიშების ვერტიკალურ რიგებს შორის ადგილები აღებულია 25 მმ სისქის დაფებისთვის - 1 მ, 50 მმ სისქის დაფებისთვის - 1,2 მ. ბალიშები უნდა განთავსდეს განივი სხივების ზემოთ - რა ვაგონეტზე.

20190827 13

სლ. 22 საშრობი ხე-ტყის დაწყობის მეთოდი ბალიშებს შორის სწორი მანძილის შენარჩუნებით

ბალიშების არასისტემატურმა მოწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს დახრილი მერქნის ქარის აფეთქება. დაფების ბოლოებში ბალიშები უნდა იყოს გასწორებული დაფების წინა მხარეებთან ან ჰქონდეს მცირე გადახურვა, რათა დაიცვან უჯრედები ცხელი ჰაერის ინტენსიური ნაკადისგან. წარმოებული ნაწილების გაშრობისას ისინი თავსდება ვაგონებზე, ბალიშებით, რომლებიც დამზადებულია თავად ნაწილებისგან, სისქით 20-დან 25 მმ-მდე და სიგანე 40-დან 60 მმ-მდე. ხალიჩების ვერტიკალურ რიგებს შორის მანძილი არ უნდა იყოს 0,5-0,8 მ-ზე მეტი.

Დაკავშირებული სტატიები