desg

Gofod gwaith a desgiau

Lle i weithio
 
Sut i gydosod offeryn
 
Y mae o bwys mawr yn ymarferol a storfa dda o offer ac offer, sy'n yn ein galluogi i ddod o hyd yn gyflym y rhan yr ydym yn edrych amdani, a hynny hefyd rhoi yn ôl yn ei le ar ôl ei ddefnyddio. Ar wahân i hynny, byddwn yn ei weld mor hawdd y rhan goll, os cawn hi wedi anghofio rhywle, wedi rhoi benthyg i ffrind, neu o bosibl ar goll. Er mwyn atal rhydu, dylid ei osgoi bob amsergadewch i ni gadw'r offeryn yn yr awyr agored, hyd yn oed os yw mewn cypyrddau, neu mewn ystafelloedd gwlyb. Y mwyaf ymarferol yr ateb yw gwneud neu gaffael cabinet o ddimensiynau addas ar gyfer dal nid yn unig offer, ond hefyd ar gyfer unrhyw ddeunydd bach, fel ewinedd, sgriwiau, glud, gasgedi. Byddwn yn offer lle trwy fynd i'r mewnol ochrau'r cabinet, atodwch amrywiol pegiau, bachau, rhubanau addas gyda thyllau a deiliaid eraill. Pryd unwaith y byddwn wedi didoli'r offeryn, byddwn yn plotio proffiliau pensil o offer unigol ie byddem yn osgoi rhoi un ymlaen lle arall, neu nad yw'n gweddu i ni i drefnu'r gyfres gyfan â llaw. Offer o ddimensiynau bach, megis yw mynawydau, rhiciau, tapiau, driliau, byddwn yn ei gadw mewn nodau tudalen os yn bosiblnim, metel solet neu bren blychau. Mae rhywfaint o offer ar gael hefyd i'r pryniant sydd eisoes wedi'i bacio i mewn oblychau siarad (cyfres o allweddi sefydlogčeva, dril penelin gyda ffitiauategolion). Yn yr achos hwnnwrydym yn fodlon marcio'r blychau yn unig a storio mewn cwpwrdd.
 
Rhag ofn i ni gael un lle parhaol i weithio, offer y gallwn hongian ar y wal gan ddefnyddio perfori mwytaflenni plastig cynnar, y mae'n pwyso i mewn iddyntmo bachau priodol, clampiau, clipiauymlynwyr newydd ac eraill. Hyd yn oed wedyn, serch hynny un neu ddau o gabinetau storio gellir gwneud deunydd mân o cotyfu
 
bwrdd gwaith (cownter)
 
Mae llawer o swyddi'n cael eu gwneud ar yr wyneb lleoedd (gosod mewnosodiadau, plwgva i mewn i waliau, gwaith ar drydan neu gosod plymio), felly yyn amlach, ni nodir yr angen am rywun arwyneb gwastad ar gyfer gwaith, neu ar gyfer gwaithwrth y bwrdd. Mewn llawer o achosion eraillgyda te, fodd bynnag, (cywiriad rhywun o offer trydanol, droriau, adeiladudodrefn neu rannau ohono, atgyweiriadau mecanyddol, gof tin bachsgïo neu gof) yn angenrheidiol rhywfaint o arwyneb gwastad i weithio arno, os nad i desg go iawn.
 
Ar gyfer y rhai nad oes ganddynt pro mwystorom a pheidiwch a gwneud llawer, y gorau a yr ateb rhataf yw cael astu, bwrdd pren y bydd yn ei arfogi rhyw system ar gyfer gadael ac atigosod y bwrdd yn yr ystafell fyw, gegin neu rywle arall. Bwrdd gwaith, er gall fod o ddimensiynau mwy (mesurydd a hanner gyda metr neu fwy) gallwch yn hawdd gosod ar ôl ei ddefnyddio ar rywun lle addas, y tu ôl i'r cwpwrdd neu yn pwyso yn erbyn y wal yn y pantri. Mae'n blât yn sicrhau i unrhyw fwrdd gyda hynny teiar neu rywbeth yn cael ei osod ymlaen llaw ffabrig er mwyn peidio â niweidio'r bwrdd. Mae hynny'n iawn ceir arwynebedd gweddol fawr am waith, i'r hwn y gallwn glymu i clamp neu un o'r peiriannau am ba un byddwn yn siarad yn fuan.
 
Os oes gennym le yn y tŷ neu mewn rhyw adran ategol, (rhan wedi'i rannu o'r ystafell, ystafelloedd golchi dillad neu atig) ac yn amlach rydym yn delio â rhywun o'r hobi, gallwn hefyd ddewis desg broffesiynol ar gyfer gwaith, sydd fwyaf o ran maint a math o waith ffit. Gall fod yn ddewis rhwng cownter saer nodweddiadol sy'n eisoes wedi'i gyfarparu â vise (gwgom) ar gyfer dal byrddau, platiau a defnydd arall a bwrdd meginnic, gwaith saer cloeon, con durcyfarwyddiadau a bwrdd gwaith.
 
Gwneir y bwrdd oddi wrth ei gilydd biledau wedi'u pacio'n dynn, trwchus ychydig gentimetrau, felly gall i wrthsefyll ergydion cryf ac i gario un mawr a pheiriannau amrywiol (griniwr crwn, llif cylchdro, bwrdd trydan buŠilič ltd.).
 
Un ateb diddorol yn y canol o fwrdd sefydlog a bwrdd ategol yn desg blygu sy'n ddigon cadarn a mawr. Gallwn, gan hyny, fod Dri gynaeafu mewn rhyw stordy neu tu ôl i nasymud o gwmpas. Mae'r ddesg lled-broffesiynol hon rhagorol yn datrys mater gofod a yn caniatáu, ar yr un pryd, i yn gweithio mewn amodau da nad ydynt yn opcerdded i wneud y gwaith. 
 
cabinet ar gyfer dal offer 
Desgiau
 
Gall camddealltwriaeth ddigwydd yn aml wrth sôn am y fainc waith a gwaith byrddau. Traethawd ymchwil gwaith coed a saer cloeonmaent yn broffesiynol clasurol, creffttablau gwaith lija, felly yn sicr maint ac anferthedd a chyda'r holl offer mae hynny'n mynd gyda nhw, fel llithro clampiau, tyllau ar gyfer sicrhau'r ddisg ar gyfer cynllunio, etc. Heddiw, fodd bynnag, tablau gwaith yn cael eu cynhyrchu gyda millawr neu arwyneb gwaith pren a wneir yn y fath fodd ag arno gallant wneud peiriannu manwl iawn naill ai pren neu fetel a hynny trwy ddefnyddio peiriannau amrywiol: injan cylchdroo lifiau, peiriannau melino ac eraill yn unigo beiriannau parhaol neu ategolion trydanoldriliau nim sy'n sefydlog ar y lleoedd a ddarparwyd eisoes ar gyfer hynny y bwrdd. Yn aml mae gan fyrddau o'r fath vogall gwifrau, neu'r bwrdd ei hun newid ongl, felly llifio neu ddrilio ar onglau wedi'u diffinio'n fanwl gywir nid yw'n peri unrhyw broblem. Llawerge mathau o dablau o'r fath ar gael heddiw maent yn cael eu gwneud i fod heb eu plygu a gellir eu plygu ymlaen llawcario o le i le. Eithr maent i gyd yn llawer llai o ran maint yn hytrach na stondinau ac yn cael eu cynhyrchu amlaf yn union ar gyfer amaturiaid, ar gyfer pobl sy'n fel hobi gwnânt atgyweiriadau amrywiol a yn gweithio yn y ty.
 
siop saer

Erthyglau cysylltiedig