Blog

Sušenje drveta u električnom polju visokofrekventnih struja

Sušenje drveta u električnom polju visokofrekventnih struja obavlja se mnogo brže nego sušenje u parnim sušnicama periodičnog ili neprikadnog dejstva. Za razliku od drugih načina sušenja, ovde se sušenje obavlja usled toga, što na drvo dejstvuje toplota koja nastaje u masi samog drveta.

Toplota koja nastaje u drvetu u toku sušenja u električnom polju visokofrekvetnih struja, raspodeljuje se ravnomerno po celom preseku. Usled velikih gubitaka toplote kroz površinu drveta koje se suši obrazuje se pad temperature i vlažnosti između centra i periferije drveta koje se suši. Ovo je glavni faktor ubrzanja procesa sušenja u električnom polju visokofrekventnih struja.

Posmatranja pokazuju da je vlažnost drveta na površini na kraju sušenja često veća od vlažnosti unutrašnjih slojeva. Ovo prouzrokuje smanjivanje unutrašnjih napona u drvetu, a prema tome, smanjivanje škarta pri sušenju.

Na slici 1 prikazane su osnovne šeme rasporeda elektroda u sušnicama industrijskog tipa. Sušenje drveta u električnom polju visokofrekventnih struja skuplje je od sušenja u parnim sušnicama, pošto zahteva veći utrošak električne energije. Postoji kombinovani način sušenja drveta koji se sastoji u tom da se drvo suši u običnoj parnoj sušnici, a zatim u električnom polju visokofrekventnih struja. Ovaj način je najefikasniji. On ubrzava tok sušenja 2 i više puta u poređenju sa rokovima sušenja u parnim sušnicama.

20190906

Slika 1:  Varijantne položaja elektroda u sušnicama

Praksa je pokazala da se u električnom polju visokofrekventnih struja dobro suše breza, bukva, jova i jasika; lošije se suše bor i smreka; vrlo rđavo se suše hrast i ariš.

U tablici 1 dati su režimi sušenja drveta u električnom polju visokofrekventnih struja.

  • Blagi režim primenjuje se za sušenje drveta onih vrsta koje se teško suše - hrasta i ariša, kao i gredca izrezanih od srčike.
  • Srednji režim primenjuje se za sušenje rezane građe od drveta četinara.
  • Oštar režim primenjuje se za sušenje rezane građe od drveta breze, bukve, jove i jasike.

Pri sušenju drveta u električnom polju visokofrekventnih struja, od ogromnog značaja je razlika u temperaturi unutar drveta i temperaturi okolnog vazduha.

Tablica 1: Režmi sušenja drveta u električnom polju visokofrekventnih struja

Pokazatelji Jedinica mere Režimi
blag srednji oštar
Temperatura drveta stepena 80-85 100-105 110-115
Intenzivnost podizanja temperature step - čas 40-50 60-70 70-100
Intenzivnost hlađenja posle sušenja step - čas 8-10 10-12 15-20
Relativna vlažnost vazduha % 80 70-80 50-60
Dužina talasa m 900-1200 700-1000 400-900

Trajanje sušenja za debljinu; 25 mm

50 mm

100 mm

150-200 mm

časova

''

''

''

-

-

15-17

22-36

4-5

7-8

11-12

-

3-4

5-6

-

-

Pri izradi i eksploataciji uređaja za sušenje drveta u električnom polju visokofrekventnih struja moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

  • sve prostorije visokofrekventne struje moraju biti ograđene mrežnom;
  • svi metalni uređaji, koji se nalaze u prostoriji moraju biti uzemljeni;
  • generatorska prostorija i sušnce moraju biti od nesagorivog materijala
  • moraju se tačno ispunjavati propisi zaštite rada  na postrojenjima visokofrekventne struje;
  • ulaz u generatorsku prostoriju mora biti strogo zabranjen nezaposlenima;
  • vrata sušnice moraju biti automatski blokirana sa generatorom;
  • provodnici za izvod struje moraju biti sigurno ograničeni.

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar

© 1997-2021 Savo Kusić. All Rights Reserved. Designed By Savo Kusić