Blog

hamer naels

Die gebruik van naels en zakivaka

Spyker
 
Spyker is baie giftigeenvoudig, maar nie almal weet hoe om dit te doen niebehoorlik, om ten minste die vingers te bewaar.Die eerste reël is dat die hamer vasgehou moet wordrustig in die hand en sodat die handvatsel uitsteeknet 'n duim. Slaan virons begin met ligter houe om te stolstimo spyker, en slaan dan allessterker, elastiese en vasberade bewegingsmy hande. Om van die begin af nie te praat niespyker gehou vingers, kan ons upobenodig tang gebuig plat asskil, of 'n stuk karton. Ons sal dit spykerhou dus daarby totdat jy dit tikma diep genoeg om alleen te kan weesom vas te hou.
 
Gebruik stoffering (fiets)naels
 
Naels is al hoe minder belangrikom voorwerpe aan te sluit. Ten minste nog steedsvir tuisgebruik, kleiner naels assagte strykyster of koperwerksal by baie geleenthede vir ons leef: kodestoffering werk, om vas te maakdoek skilderye op die raam, om dejagraam, om die bodem vas te maaklaaie in hul sitplekke, ens. Uhierdie gevalle word wyd gebruikstofferingsnaels, wat prakties iskoploos (hulle het in werklikheid 'n silindrieseverdikking, watter deel van 'n millimeter vewaarvan die deursnee die deursnee van die ec self issera). As ons dit uiteindelik tikonder die oppervlak van die bome en zakions grawe 'n gat, ons sal esteties bereikregtig bevredigende werk. Vir ukuspyker onder die oppervlak van die maons sal ook 'n pryl of 'n groter spyker gebruikwaarvan die ronde punt twee ofdrie millimeter.
 
spyker 
Gebruik spykers en gom
 
Een hulp, maar belangrike gebruiknaels (veral dun en lank) iswanneer u voorwerpe vasmaak om vas te plak,en wat andersins, deur middel van klampe, kakap of gewigte kan nie gehou word nieonder druk. As jy vashouklaar is, kan ons die spykers laatis, of haal hulle uit. In die geval van samesmeltinggom en spykers (laat met traverzom-bar, twee latte stelnie in die vorm van die letter T nie, Ietve onder pravlmhoek en dies meer), sodat die las die grootste sou weesstewiger, spykers moet vasgespyker wordskuins en afwisselend in verskillende regtecima.
 
Notas by die gebruik van spykers
 
Behalwe vir verpakking (houtdroomhertog of kratte) of groot rofwerk(heinings, hekke met metaal sifcom), moet gewrigte nooit aan wees nieons maak slegs met behulp van spykers.Groot (konstruksie) spykers bedoelhulle is ook nie net vir die bogenoemde niewerk en word slegs gebruik vir sagtehout. As ons met 'n groot spyker gery hetin 'n lat hardehout gemaakin die rigting van die houtvesels sou kraakja. laat ons ook in gedagte hou dat dit beter istwee of drie kleiner spykers as eenlanger en groter in deursnee.
 
Gebruik dit om dunner naels te dryfons sal 'n ligte hamer wees (100 gram vlermuisma ongeveer). As u tikdie spyker gedraai as gevolg van 'n slegte beroerteca of omdat dit te swak is, is dit die moeite werdons teken en stel ander. Reggooi spykers in die sitplek se aanslagwat ons soms kan probeer,maar dikwels word die sitplek verleng en vasgespykerons sal nie slaag nie.
 
Klinkvervanging
 
Die probleem met die vervanging van klinknaels kan weesin die huis om te verskyn wanneer byvoorbeeldskroot handvatsel met aluminium lonca. Ons kan die herstelwerk in twee doenVind uit. In die eerste geval (a), neem afons sal die ou vasklink en 'n nuwe een opstel,met sy kop na onder, en leun op homop 'n ronde oppervlak (handklem,swaar hamer). Dan sal ons hameren die vormer klop aan die ander kantdie liggaam klink tot ons maakhalfsirkelvormige kop. In 'n ander gevaltee (b), sal ons 'n nuwe klinknael sitmet 'n halfsirkelvormige kop, maer glasievu op die vorm (wat ons sal regmaakEk kan klampe klip), en ons sal vegEk borsel die deel van die klinknael wat uitsteek, allestotdat ons die sitplek volmaak en nie tot nieons slaan die versinkte kop van die klinknael (hoeword in die figuur getoon).
 

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking