Blog

messelwerk

Familie huis (die aanvanklike probleme van konstruksie, konstruksie)

Gesinshuis
 
Aanvanklike konstruksieprobleme
 
Die een wat hy in kleiner bouposte verwerf hetal genoeg ervaring as 'n meester in die huis, sal dit makliker wees om te benaderdie bou van 'n gesinshuis of woonstel.Dit beteken nie dat hy self die konstruksie doen nie,omdat dit so 'n werk is dat dit sekere kundiges benodig.Maar dit is beslis goed dat die 'belegger' ook hieroor ingelig wordwerk en dit in eenvoudiger dinge en myself, en moontliken lede van sy familie of vriende neem deel. Hierdaar sal gepraat word oor deelname aan "groot" konstruksies, dws. oorvoorbereidings vir konstruksie.
 
Vir konstruksie is dit nodig om eers grond te voorsien. Dit is niegenoeg om net na die land te "kyk" voordat jy dit koop. Omdatom die beste voorwaardes vir die toekomstige gebou te bied, is dit nodigis om inligting te bekom oor verskeie dinge wat met die land verband hou.Dit word aanbeveel om 'n kundige te raadpleeg voordat u dit koop. Pologrond, reliëf, helling, samestelling en karakter van die terrein, terreinomstandighede, windrigtings, afmetings en vorm van die land, persentflora op die land, posisie en toestand van toegangspaaie ennutsdienste is baie belangrike faktore en beïnvloed die projek aansienlikkonstruksie en uitvoering van werke tydens konstruksie. (Bv. Hoogdie grondwatervlak benodig addisionele waterdigtingswerkesaai, of, op klipperige grond, moeilike werke om 'n tema te maaklja). As hierdie faktore in ag geneem word, kan dit 'goedkoper' blyk te weesgrond is in werklikheid “duurder”.
 
Die "wettige status" van die grond moet ook ondersoek word voordat dit gekoop word.U moet in die landboeke kyk of dit grond isregtig gratis om te verkoop en nie per ongeluk gelaai nieskuld, verbandlenings, ens. Dit is moontlik dat daar spesiale isgrondregulasies, soos reg, dws. verpligtingwaterlekkasie aan ander gebruikers te geeof loodgieterswerk, onteiening. padbou of andertoestande (Fig. 1). Na die hersiening van die landboeke moetom die bevoegde owerheid in die munisipaliteit te kontak vir verkryginginligting oor konstruksiemoontlikhede op die land. Daarons sal uitvind watter soort gebou ons kan, dws. ons moet, bouop daardie plek (grondvloer, eerste verdieping, ens.), is ons hoegenaamd niebou, wat is die stedelike perspektiefplanne van die omgewing(waar kleuterskole, kwekerye, winkels, ens. gebou sal word).As die resultate van 'n gedetailleerde opname van die land gunstig is enis die situasie in die landboeke in orde, en die mening van die bevoegdeorgane vir konstruksie is gunstig vir ons, dws. daar is niemand niebeperkende faktore of sulke feite wat sal toeneemVale konstruksiekoste, kan ons gereserveerde grond koopin ooreenstemming met die regulasies vir die aankoop en transkripsie van grond. Soos hierdiegedetailleerde vorige inligting sal ons van latere inligting spaarteleurstellings en onnodige uitgawes, en miskien selfs vandat die bouplan heeltemal misluk.
 
wettige status van die land
Figuur 1
 
Na die aankoop van die grond is 'n konstruksiepermit nodigzvola. Die doel van hierdie permit is om die gebou in te bouin ooreenstemming met die bestaande regulasies en aan die eienaar wat daarop geregtig isop die konstruksie, voer die konstruksie uit sodat dit nie die belange belemmer nienaburige eienaars en die gemeenskap. Die een wat bou sondervoorgeskrewe boupermitte. onprofessioneel, moetreken dat sy gebou met geweld op sy koste gesloop sal word.
 
Die aansoek om 'n boupermit moet vergesel word vanuittreksel uit die landboeke as bewys dat die indiener baie iswettige eienaar van die grond. Dit is ook nodig om 'n sif te bekomgrondaksieplan sowel as die bouprojek (situasie enbesonderhede) met tegniese beskrywing. Dit is raadsaam om te verkryinligting van die bevoegde owerheid en oor die voorwaardes van die projek(grootte, aantal eksemplare, ens.) wanneer ons dit afhaalgrondinligting. Onvoldoende projekte'n ernstige probleem inhou. Hulle kan projekte maakslegs gemagtigde instellings, dws. gesigte. Dit is nie ons bedoeling nieom toekomstige “beleggers” te beïnvloed, maar om die aandag af te leidat dit by groter projekorganisasies verkry kan wordvoltooide tipe projekte, wat relatief goedkoop, modern enekonomies, in verskillende variasies gemaak, sodat ek dit kan bevredigverkies 'n verskeidenheid toestande. Op grond van hierdie projekte maklikerboupermitte kan voorheen verkry wordmeet en skat.
 
As u u eie huis bou, het elkeen sy eieidees. Hierdie idees is miskien korrek en realisties, maar baie daarvanhierdie idees is onrealisties omdat dit onuitvoerbaar, onekonomies enverouderd en dikwels smaakloos. Die ontwerper is by geleentheidprojekontwerp moet voldoen aan sekere federale proskryf, norme en regulasies rakende ontwerp (bv. toegangin die toilet, mag nie uit die kombuis kom nie, die minimum area van die kamer isvoorgeskrewe, minimum hoogte van binnekamers, posisiekamer, bekleding, vensteroppervlaktes, ens. Ek kan nie opgee nielees na wense), maar moet terselfdertyd aan die vereistes voldoenindividue, dws. Eienaar. Doelgerig moet waardeer wordenekogenomineerde voorstelle van die ontwerpers rakende die gebruik van standaard elemenata (balke, deure, vensters, ens.).
 
Die belange en aspekte van individue kan na vore komuitdrukking in die keuse en ontwerp van die gevel, groepering proverhale, verhittingstelsels, terrasse, kelders, buitegeboueens. Ons vestig u aandag daarop dat die bevoegde owerheid dit nie sal uitreik nieboupermit op grond van onprofessioneel en onekonomiesprojekte, wat nie aan die konstruksieregulasies voldoen niewoonstelle juis vanweë die belangstelling van beleggers.
 
Sodra ons die boupermit verkry het, is dit nodigberei die konstruksie noukeurig voor. Goeie voorbereiding sal bespaarons van latere onnodige werke.Parallel met die prosedure vir die verkryging van 'n boupermit,iemand moet die opstel van die hoeveelheid en die skatting toevertrou. Op diedie basis van die onderwerp en die skatting kan die vereiste bepaaldie hoeveelheid konstruksiemateriaal (met inagneming van envereiste raster). Hierdie dokumente moet ook verkry wordkonstruksie lening. As ons die vereiste lening verkry het (ofkontant om met konstruksie te begin) gevolg deur die aankoop van konstruksiemateriaal.
 
Dit is die beste om die materiaal by 'n winkel te krymaatskappye. Daar is ook die moontlikheid om 'n gebruikte te koopmateriaal - wat aansienlik goedkoper is - maar dit is beslis die gevalmoet ooreengekom word (en saam gekoop word) met 'n kundige. Naamlik,vuil stene met gips sal later probleme skep wanneerin die vorm van messelwerk en pleisterwerk, omdat dit die pleister "deurbreek" enskildery. In houtbalke, parket, bootvloerswamme en insekte kan skuil, wat na 'n jaar of tweehulle kan enorme skade berokken. Vir sommige teëlstwee keer die hoeveelheid latte word benodig, en dit is moontlik omgoedkoop dak word later duurder. Net so,sagte, gebruikte kalksteen verdra nie ryp nie, en dit ook virmetselwerk en vir fondamente kan ons nie gebruik nie. In die algemeen moet ditWees dikwels baie versigtig, of dit nuut of oud iskeer goedkoop boumateriaal. Jy moet altyd kyken bewaar dokumente wat eienaarskap bewys, maar ook allesander fakture en dokumente moet noukeurig bewaar word.
 
Boumateriaal
 
Voordat die eerste besending materiaal aankom, is daar baiedinge moet nog op die land uitgesorteer word. As die land nog nie is nieomhein, moet na harmonisering van grense met bureen lig die heining met amptelike gegewens. Omheining nadie straat en die regterkant en die regte helfte van die agterste heining, allesAs ons dit van die straat af beskou, moet ons dit maak. Lateraal linksdie heining en die linker helfte van die agterste heining behoort aan die linkerkant, dws.tot by die laaste buurman. Deur amptelike dokumente op die heining te bekomDame, ons sal later argumente vermy, so miskienen litigasie. In die rigting van die vervoer van konstruksiemateriaaldit is raadsaam om slegs tydelik en beweeglik te maakheining.
 
Die basiese voorvereiste vir konstruksie is die bestaan van water opter plaatse, want vervoer van water is duur en ingewikkeld. Asons het 'n put geboor en die water is swaelagtig, bitter, sout ofstink, moet die hulp van 'n boorkenner gevra word'n bedrieglike (diep) put of om water te neutraliseer.Aggressiewe of vuil water kan nie gebruik word niekonstruksie, want na 'n kort tydjie sal hulle die beton verwoesof mortel. 'N Kalkput moet ook gegrawe word sodat dit nie inmeng nievervoer en ver genoeg van toekomstige mure af wees.Die basis van die put kan 3 x 2 m wees en die diepte 1,5 m.
 
Een gebou is nodig vir die berging van materiale,gereedskap sowel as om uit te trek. 'N Mens moet vir hierdie doel gebou wordtydelike hutbasis 3 x 3m hout, riet ofstene met die moontlikheid om te sluit. Maar dit is baie beter omeen van die bygeboue is vooraf gebou, bv. skuur virbrandstof, waarvoor ons ook 'n boupermit het en jaons gebruik dit vir stoor. Ons moet ook nie vergeet niebou van toilette op 'n plek weg van water. Lateraflewering van gereedskap en hulpmiddels (timmermansluitings,toue, ens.) kan ons met die organisasie van aflewering beginkonstruksiemateriaal.
 
Die vragmotor moet so gehuur word dat dit heeltemal skoon isrišćen. Dumpers moet gesoek word vir los materiaal. Ons moetvermy goedkoop, maar onwettige vervoer. Afgelewerdie materiaal moet in die omgewing van die toekomstige gebou geplaas word, sodatdit belemmer nie verdere vervoer nie, want so sal ons dit vermyonnodige verhuisings. Sement moet onder geplaas worddak of bedek, bakstene gelê deur binding, sonder gevaarvir beserings, sand en gruis omring deur stene (as gevolg van verspreiding).Dit is die beste om die kalkblus aan 'n kundige toe te vertrou.
 
Hierna kan ons die plek van die gebou "merk". Ditsal deur 'n meester-uitvoerende kunstenaar gedoen word. Dit sal die presiese posisie van die gebou bepaalop die grond, die posisie van die hoeke en die hoogte-gegewens. Van die plek af,waar die gebou gebou gaan word, moet onkruid en humus verwyder word(vir moontlike latere gebruik). Terreinbou moetis horisontaal sodat die meester die posisie van die tou kan bepaalfondamente. Die breedte van die fondamentgrawe is met stokke gemerk.Ons kan onder toesig van 'n meester aan hierdie poste deelneem, en om loopgrawe te grawe, is heeltemal ons taak. Loswegdie grond benodig rekwisiete, en op vaste grond moet onsmaak die loopgrawe presies volgens die gegewe afmetings, sodat ons dit kan doendie mure se sye is gekerf. Kom ons probeer om die uitgegrawe aarde gelyk te maakter plaatse, 1-2 m van die loopgraaf af, maar dit is gewoonlik nodigte vervoer. Vervoer van die land kan die beste opgelos word soosretoer vervoer van die vragmotor, wat die konstruksie lewer material. Nadat u loopgrawe gegrawe het, is dit die beste om dadelik te beginmet die bou van die fondasie (sodat die reën nie die loopgrawe sou beskadig nie) (Fig. 2).
 
die fondasie maak
Figuur 2
 
Konstruksie
 
Die diepte van die fondament moet in elk geval ten minste wees30 cm onder die grondvlak, onder die vriespunt. Najvinniger en terselfdertyd die mees ekonomiese grondslag is, die sg. »Swemklip ”, wat ons self kan doen op grond van die instruksies van die meesterte doen. 'N Baksteenfondasie is baie duur en kan gebou wordnet 'n kenner. Dit sal die beste in heuwelagtige plekke pasfondament van klip gebou. Nadat u die eksterne fondamente gemaak hethoofmure, die fondamente van die middel en skeidingsmure moet gemaak wordmure.
 
Op grond van die vorige, met noukeurige werk, het ons gemaakreeds noodsaaklike fondamente. Vir goeie isolasie sal die meester installeertwee lae bitumen-isolasieborde 150 en drie laewarm bitumen verseker volledige verseëling. Moetlet op die feit dat die isolasie 3-10 cm wyer isvan die muur af en die samestelling van die samestelling moet ten minste 15 cm oorvleuel.Horisontale isolasie van basiese mure moet oral weesverbind met horisontale isolasie van middelwande en isolasielasies onder patos. Baie versuim noukeurige isolasie,isolasie is egter een van die basiese voorvereistes virbruikbaarheid van die gebou (Fig. 3)
 
isolasie
Figuur 3
 
Die begin van die buitenste hoofmure, die binneste hoofmuremure en skeidingsmure moet minstens 30 wees, aselfs beter as 40 cm, bo die vlak van die omliggende terrein naby die beplandevlakke van patos. Meester, die spoel voer die organisasie uitwerksgeleenthede en sogenaamde presiese werk, kan ons baie helpwanneer gebou word. Dit is dus raadsaam om te messelwerk, een van die bewerkings,wat baie werk verg, berei ons goed en in detail vooren laat ons noukeurig 'n plan vir die verloop daarvan uitwerk.
 
Maak nie saak watter materiaal ons vir messelwerk gebruik nie,bakstene, hol stene, blokke, gebreekte klip bestand teenryp of bewerkte edelgesteentes, die volgende goue reëls osal verantwoordelik wees vir elke messelwerk.
 
1.Laat ons nie daarna streef om alles self te doen nie!Goedkwaliteit metselwerk kan slegs gekwalifiseerde lewerwerksmag. As ons nie die messelwerk bestudeer het nie, danhulp by die oordrag van bakstene, byvoeg, meng enoordrag van mortel, oordrag van steierwerk, ens. (Fig. 4).
 
help tydens konstruksie
Figuur 4
 
2. Die vereiste draagwydte van die muur word deur 'n kundige bepaalby die ontwerp.Vereiste dikte vir termiese isolasielasie hang af van die muurmateriaal en die minimum waarde hiervangrootte, in ooreenstemming met die dra, gereguleeris regulasies. Ons moet nie teen enige koste bespaar op die dikte niemure, want later sal ons hoër verhittingskoste hêboonop is waterdampneerlegging op dun mure moontlikwat skadelik vir die gesondheid is en verf en meubels verwoes.Baksteenmure is wenslik vir ons temperatuurtoestandebreedte 38 cm (sonder pleister). Die klipmure moet weesminstens 50 cm breed (ook as gevolg van dra).Daar is verskillende ander muurkombinasies, waarvan die meeste'n meer bekende kombinasie van hol geplaasde baksteneen 'n handvol kleiner bakstene. Die dikte van hierdie mureis 33 cm, maar vereis noukeurige uitvoering van die werke. Goeddie muur is heeltemal vertikaal en die individuele elemente word daarin geplaasis met die verbinding. In die geval van baksteenmure moet spesiale aandag geskenk wordaandag ook aan die rye bakstene wat gelyk en horisontaal isstel. Den die afmetings sal behou word tydens konstruksie,moet stompe, latte, toue, slinger gebruik word en moet dit dikwels doenkyk na die korrektheid van die metselwerk (ten minste na 2-3 rye).
 
3. Horisontale en vertikale gapings (in kliphare) moetongeveer 1 cm te wees en hierdie gapings moet goed gevul wees met mortel. Die kwaliteit van die mortel word deur 'n deskundige bepaal; gewoonlik gebruikmortier gemerk H4 of H6. Vir messelpilare en skoorstenesementversterkte mortel is nodig. Mortier is 'n moetmeng baie versigtig sodat daar geen klonte in is niesand en kalk. Dit moet gebruik word vir die meng van mortelverouderde kalk en sand sonder klei, sonder slyk en sonder onsuiwerhede.
 
4. Wanneer daar metselwerk gemaak word, is dit bo ongeveer 1 m hoogis al ske! e.Steierwerk kan slegs deur 'n gekwalifiseerde persoon gemaak wordwerkers, of word gemaak volgens die instruksies van die meester, en maDie steierwerk moet heeltemal korrek weessodra die patos. Toegangsteiers moet op die steier geplaas wordanti-glystawe. 'N Vysbak is nodigvul sodat geen mors tydens vervoer plaasvind nie.Aangesien 'n groter hoeveelheid mortel tydens murasie gebruik word,twee kratte moet vir elke messelaar voorberei word.
 
steierwerk
 
5. Ons moenie rommel op die bouterrein toelaat nie!Tydensen aan die einde van die werk moet die steier skoongemaak word om nie aan te pleister niepatos vasgemaak. Gipsbokse moet ook skoongemaak en voorberei wordwas net soveel mortel as wat daardie dag gebruik sal wordbehoefte. U moet die stene wat geval het, optel en die grond skoonmaakafval om vervoerroetes vry te stel. Bakstene is nodiglewer en rangskik sodat die messelaar byhand, sorg dat die stapel nie ineenstort en val nie.
 
6. Die effek van een messelaar is die installering van 800-1000 steneoor agt uur.As die werk so georganiseer is dat een werkerstel die mortel, die tweede voeg die stene by, die derde stel (die meester)resp. muur, en die ander (familielede) lewer die aflewering afmateriaal is dit moontlik om 7000 stene in agt uur te installeer.Op hierdie manier kan die hoofmure van die familiegebouvoltooi binne 4-5 dae.Daar moet veral aandag geskenk word aan die regte uitvoeringdie samestelling van die mure, die hoeke, die rame van die openinge, hulle s'nnoukeurige verstelling en bindverstelling.
 
7. Skottelmuurdikte kan 6, 10, 12 weesen 25 cm (afhangende van die vereistes van die konstruksie en afskorting)vanja).Die konstruksie van skeidingsmure moet deur 'n kundige gedoen word,omdat hierdie mure verbind moet word met die groewe van die hoofmure,en skeidingsmure van blokke moet versterk word.Let daarop dat die dikte van die blokmure "nat" iskamer (badkamer, kombuis) minstens 10 cm wees, want later,wanneer u die nodige groewe, mure van 6 cm maakhulle sal verwoes word.
 
8. En laastens 'n paar woorde oor die beskerming van die gesondheid van die deelnemers aan die konstruksiegesinshuise.Die werkplek moet beveilig wordwasgeriewe, 'n klein stoorkamer endroë sweetpak, sonolie (vir sonis) en olierige velversorgingsroom. Gekrap en gepleistergeëetde hande moet deeglik gewas word, wonde moet ontsmet word,en smeer die blase. Teen die oormatige invloed van die son - narolees diegene wat nie gewoond is aan harde fisieke werk nie - moethulle gebruik sonskerm, 'n hoed met wye randen ligte klere. Kinders moet van die bouterrein verwyder word, vir dieblus kalk. Dit is hoe u aanloklike speelplekke nodig hetomhein en rangskik.
 
'N Klassieke boumateriaal, baksteen is baiebetekenisvol, dus het ons twee beelde aan hierdie materiaal gewyom die eienskappe daarvan aan te dui, dws. »Norme upobehoefte ”(Fig. 5 en Fig. 6).
 
stene
Figuur 5
 
Die getalle in die klein blokkies wys hoeveel stukke daar isstene is nodig vir 1 m2muur van verskillende dikte van baksteenvan verskillende afmetings. Diegene wat self die konstruksie doen, sal dit maklik doenbereken die muuroppervlakte van die beplande perseel. Begrotingdie volume van die mure is al ingewikkelder en daarom is onsstel die verhouding in tussen die aantal stukke en die oppervlak van die muur (ons is buitengewoonstel die vereiste aantal stene in vir 'n kolomhoogte van 1 m).
 
By die bepaling van hierdie gegewens het ons rekening gehouen die ruimte wat die mortel inneem en waar die aantal stukke vir1 m2was nie 'n heelgetal nie, het ons afgerond.
 
baksteen tipe
FIGUUR 6
 
Ons vestig die aandag van die bouers op die feit dat die vereiste aantalbakstene om die mure te verbind, ontbreekas ons die berekening op grond van interne oppervlaktes uitvoer.Daarom moet die lengte van een muur in die samestelling vergroot wordvir die wanddiktewaarde. Bakstene in rye vooraan gestapelhulle sit net 'n hoop materiaal, net deur met mortel vas te binddit sal 'n muur word. Mortier is 'n mengsel van gebluste kalk, sand, wateren sement vir roomdigtheid.
 
Toepassing van verskillende soorte mortel
 
Mortier gemerk H4- vir liggies gelaaide mure.
Mortier gemerk H6- vir minder gelaaide baksteenfondasiesen klip, vir skoorstene, vir afskortingsmure en vir boë.
Mortier gemerk H10- vir draende mure van 25 cm dik enminder en vir pilare van kleiner fondamentevan 0,1 m2
Mortier gemerk H25- vir die hoofmure van die kelderruimteGebou.
Mortier gemerk H50- vir baksteenpilare met versterking virdie geval van “aggressiewe” grondwater.
Mortier gemerk N80- in die geval van 'aggressiewe' ondergrondsewater.
Mortier gemerk H90- in die geval van baie "aggressiewe" waters.
 
Benewens hierdie aspekte is die vereistes natuurlik gesaghebbendin terme van krag.
 
Samestelling van sekere soorte mortel
 
H10: 1,00 m3sand, 250 kg sementgraad 300 of 0,25 m3kalk
200 kg sementmerk 400
 
N25: 1,00 m3sand, 350 kg sementgraad 300 of 0,10 m3kalk
300 kg sementmerk 400
 
H4: 1,00 m3sand 0,25 m3kalk
 
H4f / 100 uur: 1,00 m3sand 100 kg sent. merk 300 0,25 m3kalk
 
H4f / 75n: 1,00 m3sand 75 kg sent. merk 400 0,25 m3kalk
 
H4f / 50 o: 1,00 m3sand 50 kg sent. merk 500 0,25 m3kalk
 
N6: 1,00 m3sand 175 kg sent. punte 300 of 0,25 m3kalk
150 kg sent. handelsmerk 400
 
VP / 100 u: 1,00 m3sand 100 kg sent. merk 300 0,33 m3kalk
 
a / 250 uur: 1,00 m3sand 250 kg sent. handelsmerk 300 -----
 
o / 225n: 1,00 m3sand 225 kg sent. handelsmerk 400 -----
 
Kalk met klonte of ongemeng en gebluskalk sal kraters aan die muur veroorsaak in die vorm van graanspore.
 
Verskeie soorte beton
 
Dit is goed om die eienskappe en verskillende soorte beton te kenen let op dat die sterkte van die hoofbandmateriaal,sement, neem toe met toenemende getalle (200, 300, 400, 500).Die betonbenaming van B50 tot V500 dui op sy beurt weer aandruksterkte. Hier is 'n paar soorte "assortiment":
 
V - 50: 1,20 m3gruis 150 kg sement graad 300 of110 kg sementmerk 400
 
B - 70: 1,20 m3gruis 190 kg sement graad 300 of150 kg sementmerk 400
 
B - 100: 1,20 m3gruis 250 kg sementgraad 300 of200 kg sementmerk 400
 
V - 140: 1,20 m3gruis 270 kg sementgraad 300 of250 kg sementmerk 400
 
B - 200: 1,30 m3gruis 278 kg sementmerk 500
 
As ons al beter kennis maak met bakstene en mortel, laat ons dit ook noembakstene vasmaak deur langer te lênom in die rigting van die lengte van die muur word die skuldenaarlaag genoem (Fig. 7, 1n deel van). Daar is ook 'n nasatiese laag (Fig. 7, deel 3) en die sgmilitêre laag (Fig. 7, deel 4) in 'n enkelry-variant.
 
Sigels kan in die lengte en dwars gehalveer word, maar dit isbenodig dikwels stukke van 1/4 en 3/4 dele. Met hierdievorm pilare. Dit is baie belangrik dat die boonste laag bakstene isverskuif deur die helfte van die verdeling en relatief tot die laag watis onder dit geleë. Hierdie verbinding verseker die sterkte van die muur.Dit is ook belangrik dat daar nie net mortiere tussen individue bestaan nielae, maar ook tussen individuele stene in 'n laag in die syrigting (Fig. 7, onderste deel).
 
bakstene vasmaak
FIGUUR 7
 
Die afgewerkte lae moet eweredig met 'n troffel aangebring worden 'n vloeibare mortellaag van ongeveer 1 cm dik word op hierdie laag geplaasstene (3) en mortel (2) moet ook op die punte van die stene aangebring word.Die gelê stene moet eers van bo af geslaan wordbring na sy plek (4) en dan van die kant af (5)(blaas na die voorkop wat nie met mortel besmeer is nie). Zidakdie mortel sal ook in die vertikale verbindings lek en dus goed bereik wordbindend.
 
Vir die halvering van bakstene is dit maklik om die lengte te merkop die handvatsel van die hamer en so sal ons maklik die plek waar u gesny het, aanmerk'n halwe of 'n kwart baksteen. Dit moet op die plek van die sny getrek word'n dieper lyn aan beide kante van die baksteen en slaan die middel van die stukwat homself wil kap, 'n baksteen breek. In hierdie operasie 'n baksteenmoet in die linkerhand gehou word.
 
Pleisterwerk verg selfs meer ervaring as pleisterwerkbakstene sny. Giet die inhoud van die troffel met net een op die muurdie beweging van die hand sal moeilik wees vir iemand wat selde besig is om te leermesselwerk. Daarom is dit beter om mortel te installeerop 'n groter vlak en dan vanaf die onderste punt van die muur -hou die tuig horisontaal en teen 'n hoek van ongeveer 20 ° totmuur - druk druk op die oppervlak uit deur ligte druk op die muur (Figuur 8).
 
plat pleisterwerk
FIGUUR 8

Het u 'n vraag? Klik op die like of skryf 'n opmerking